Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (ETBG)

Tarptautinių projektų įgyvendinimas regioniniu ir vietos lygmenimis paprastai būna sudėtingas bei ilgalaikis, dažnai reikia, kad dėl dvišalių sutarčių derėtųsi nacionalinės vyriausybės. Siekiant skatinti tarpregioninį bendradarbiavimą, 2007 m. pirmą kartą buvo suformuotos Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETGB).

DOKUMENTAS

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG).

SANTRAUKA

ETBG - tai juridiniai asmenys, įsteigti siekiant sudaryti geresnes sąlygas peržengiančiam sienas, tarpvalstybiniam ar tarpregioniniam bendradarbiavimui. Šios grupės leidžia regionų ir vietos valdžios institucijoms (bei nacionalinėms valdžios institucijoms mažesnėse arba centralizuotose valstybėse) ir kitoms valstybinėms įmonėms iš skirtingų šalių sukurti juridinio asmens statusą turinčias grupes, galinčias teikti bendras paslaugas. Valstybės narės su galimais nariais dėl dalyvavimo turi susitarti atitinkamose jų šalyse.

Siekiant paaiškinti ir supaprastinti ETBG steigimo ir veikimo sąlygas, pradinis Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 buvo pakeistas Reglamentu (ES) Nr. 1302/2013.

Susitarimas, teritorija ir tikslai

ETBG tikslai ir uždaviniai nustatomi grupės narių iniciatyva sudaromame privalomame susitarime dėl bendradarbiavimo. ETBG gali vykdyti bendrai su ES finansuojamas programas ir bet kokius kitus tarpvalstybinius bendradarbiavimo projektus su ES finansavimu arba be jo. Grupės nariai paprastai turi priklausyti bent dviem valstybėms narėms, nors yra specialių taisyklių, taikomų, jei grupėje dalyvauja kaimyninės ir užjūrio šalys ir teritorijos. Minėtame susitarime apibūdinama ETBG veikla, egzistavimo trukmė ir likvidavimą reglamentuojančios sąlygos. Susitarimui taikoma teisė nustatoma atsižvelgiant į tai, kurioje šalyje įsikūrusi ETBG registruota buveinė.

Įstatai

Įstatuose pateikiamos nuostatos dėl:

Juridinio asmens statuso įgijimas

Per 10 darbo dienų nuo susitarimo ir įstatų registracijos ar paskelbimo toje šalyje, kurioje įsikūrusi ETBG registruota buveinė, ETBG turi pranešti apie tai Regionų komitetui, kuris tvarko ETBG registrą. Tuomet Regionų komitetas perduoda informaciją Europos Sąjungos leidinių biurui, kuris pranešimą apie ETBG įsteigimą paskelbia Oficialiajame leidinyje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006

2006 8 1

-

OL L 210, 2006 7 31

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1302/2013

2013 12 21Taikymas: 2014 6 22

-

OL L 347, 2013 12 20

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (OL L 347, 2013 12 20).

Paskutinį kartą atnaujinta: 16.06.2014