Bendrijos teritorinių vienetų klasifikacija statistikos tikslais (NUTS)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUTS hierarchija

Kiekviena ES šalis suskirstyta į trijų lygių regioninius vienetus pagal mažiausią ir didžiausią gyventojų skaičių:

Šalys yra skirstomos į pirmojo lygio teritorinius vienetus, pirmojo lygio teritoriniai vienetai – į antrojo lygio teritorinius vienetus, o šie – į trečiojo lygio teritorinius vienetus. NUTS neapima vietos (savivaldos) lygmens. Jeigu ES šalies gyventojų skaičius yra mažesnis, nei tam tikro NUTS lygio minimalus dydis, visa šalis yra priskiriama vienam NUTS lygio teritoriniam vienetui.

Klasifikavimo kriterijai

NUTS turi atsižvelgti į esamus ES šalių administracinius vienetus. NUTS lygis, kurį atitinka esamas administracinis lygis, nustatomas pagal jo administracinių vienetų gyventojų skaičiaus vidurkį:

Lygis

Mažiausias gyventojų skaičius

Didžiausias gyventojų skaičius

NUTS 1

3 milijonai

7 milijonai

NUTS 2

800 000

3 milijonai

NUTS 3

150 000

800 000

Jei ES šalyje nėra administracinių vienetų, atitinkančių tam tikrą NUTS lygį, šis NUTS lygis yra sukuriamas agreguojant šalia esančius mažesnius administracinius vienetus. Šie agreguoti vienetai sudaro „neadministracinį lygį“, kuriame kiekvieno neadministracinio vieneto dydis turi atitikti nurodytas gyventojų skaičiaus ribas.

Dabartiniame NUTS klasifikatoriuje, kuris galioja nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., yra 98 NUTS 1 regionai, 276 NUTS 2 regionai ir 1 342 NUTS 3 regionai. Reglamente (ES) Nr. 1319/2013 pateikiamas NUTS 1, 2 ir 3 lygių skirstymas nuo 2015 m. sausio 1 d.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2003 m. liepos 11 d.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1–41)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 11/2008, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatas dėl naujojo regionų suskirstymo laiko eilučių perdavimo (OL L 5, 2008 1 9, p. 13–14)

2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos (OL L 39, 2013 2 9, p. 12–29)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 04.11.2016