Gyvūninės kilmės maisto produktų higienos užtikrinimas

Reglamentu (EB) Nr. 853/2004 nustatomi konkretūs gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimai maisto tvarkymo subjektams. Šis reglamentas yra svarbi 2004 m. priimto Europos Sąjungos maisto produktų higienos teisės aktų paketo dalis.

DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus.

SANTRAUKA

Reglamento tikslas - užtikrinti aukštą maisto saugos ir visuomenės sveikatos lygį. Juo papildomas Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos, kurio taisyklės daugiausia apima sektoriuje veikiančių subjektų patvirtinimą.

Reglamento taisyklės taikomos neperdirbtiems ir perdirbtiems gyvūninės kilmės produktams. Paprastai jos netaikomos maisto produktams, kurių sudėtyje yra augalinės kilmės ir perdirbtų gyvūninės kilmės produktų.

Europos Sąjungos (ES) šalys privalo registruoti ir, jei reikia, patvirtinti įmones, kurios tvarko gyvūninės kilmės produktus.

Sektorinis požiūris

Reglamento taisyklės dėl gyvūninės kilmės maisto apima šiuos pagrindinius sektorius: mėsos, vėžiagyvių, žuvies ir pieno. Laikantis tradicinių gamybos metodų, šiuo reglamentu nacionalinėms maisto institucijoms leidžiama kiekviename sektoriuje taikyti specialias higienos taisyklių sąlygas.

Pavyzdžiui, mėsos sektoriuje šios taisyklės apima skerdyklas, išpjaustymą ir iškaulinimą, sveikumo ženklinimą, taip pat laikymą, vežimą ir brandinimą. Laukinių medžiojamųjų gyvūnų medžiotojai turi būti apmokyti sveikatos ir higienos klausimais.

Vėžiagyvių ir žuvininkystės produktams taikomos taisyklės apima viską nuo gamybos ir surinkimo iki įrangos, įrenginių, perdirbimo ir vežimo.

Mėsa

Šiam sektoriui priklauso naminiai kanopiniai (galvijų, kiaulių, avių ir ožkų rūšys), paukščiai ir kiškiniai (ūkiuose auginami paukščiai / triušiai, kiškiai ir graužikai), ūkiuose auginami medžiojamieji gyvūnai, laukiniai medžiojamieji gyvūnai, smulkinta mėsa, mėsos pusgaminiai ir mechaniškai atskirta ir (arba) panaudota mėsa (MPM), mėsos gaminiai.

Kiti sektoriai:

2013 m. gegužės mėn. Europos Komisijas priėmė pasiūlymus dėl priemonių paketo, kuriuo siekiama toliau gerinti sveikatą ir saugą žemės ūkio maisto produktų grandinėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 853/2004

2004 5 20

-

OL L 139, 2004 4 30

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 219/2009

2009 4 20

-

OL L 87, 2009 3 31

Reglamento (EB) Nr. 853/2004 daliniai pakeitimai ir paskesnės pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2074/2005, nustatantis įgyvendinimo priemones tam tikriems produktams pagal Reglamentą (EB) Nr. 853/2004 ir oficialios kontrolės organizavimui pagal Reglamentus (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 852/2004 bei iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 (OL L 338, 2005 12 22).

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30).

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 854/2004, nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (OL L 139, 2004 4 30).

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB, panaikinanti tam tikras direktyvas dėl tam tikrų žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybos ir pateikimo į rinką maisto higienos ir sveikatos sąlygų ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 89/662/EEB ir 92/118/EB bei Tarybos sprendimą 95/408/EB (OL L 157, 2004 4 30).

Paskutinį kartą atnaujinta: 18.05.2014