Maisto sauga: nuo lauko iki stalo

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos

SANTRAUKA

ES siekia užtikrinti maisto produktų higieną visuose gamybos proceso etapuose, nuo pradinio gamybos etapo (išauginimo ūkyje, sumedžiojimo ar sužvejojimo) iki pateikimo galutiniam vartotojui. Šis ES teisės aktas neapima klausimų, susijusių su maistingumu, sudėtimi ir kokybe, taip pat su maisto produkto gamyba ar paruošimu namuose.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu ir jo priedais nustatomi maisto produktų saugos tikslai, kurių turi laikytis maisto sektoriaus įmonės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pagrindinis principas – visi, susiję su maisto verslu, privalo užtikrinti higienos praktikos taikymą visuose gamybos proceso etapuose.

Šio reglamento I priedas apima veiklą, susijusią su pirmine gamyba (t. y. auginimu ūkyje, medžiokle ir žvejyba), taip pat pirminių produktų gabenimą, tvarkymą bei sandėliavimą ir gyvūnų transportavimą.

Bendrieji higienos tikslai, išdėstyti II priede, apima šias sritis:

maisto patalpos ir įranga;

gabenimo sąlygos;

maisto atliekos;

vandens tiekimas;

asmens higiena ir maisto sektoriaus darbuotojų mokymas;

vyniojimas ir pakavimas;

terminis apdorojimas.

Be to, visos maisto sektoriaus įmonės privalo laikytis Reglamento (EB) Nr. 853/2004, kuriuo nustatomos taisyklės gyvūninės kilmės maistui.

Kartais gali būti taikomos išimtys, pavyzdžiui, smulkiojo verslo įmonėms, kurios tiesiogiai aprūpina vietos vartotojus. ES šalys gali pritaikyti taisykles, kad jos atitiktų tam tikras vietos sąlygas, jei tai nekenkia maisto produktų saugumui.

RVASVT sistema

Maisto sektoriaus įmonės (išskyrus susijusias su ariamąja žemdirbyste, gyvulininkyste, medžiokle arba žvejyba) turėtų taikyti rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemos (RVASVT) principus, kurie sudaro Codex Alimentarius (Maisto kodeksą). Tačiau šie principai nepakeičia oficialiųjų patikrinimų. Siekiama:

nustatyti svarbiuosius valdymo taškus ir stebėsenos procedūras;

nustatyti korekcines priemones;

sukurti procedūras, kad būtų galima tikrinti, ar priemonės efektyviai veikia;

saugoti įrašus.

ES šalys privalo skatinti kurti nacionalinius vadovus, pagrįstus RVASVT principais, su galimybe sukurti ES masto gaires, jei manoma, jog tai būtina.

Maisto sektoriaus įmonės privalo būti patvirtintos, o visos patalpos turi būti registruotos atitinkamoje institucijoje, jei to reikalaujama nacionaliniais arba ES įstatymais.

Į ES importuojamas maistas ir eksportuojamas gyvūninės kilmės maistas turi atitikti ES standartus arba lygiaverčius standartus, taip pat bet kokius importuojančios šalies reikalavimus.

Atsekamumo* taisyklės, nustatytos Reglamentu (EB) Nr. 178/2002, dabar taip pat taikomos į ES importuojamiems ir iš ES eksportuojamiems maisto produktams su tam tikrais naujais reikalavimais.

Jei maisto sektoriaus įmonė nustato, kad maisto produktas kelia didelę riziką sveikatai, ji privalo nedelsdama atšaukti tą produktą iš rinkos ir informuoti vartotojus bei atitinkamą instituciją.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2004 m. gegužės 20 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Atsekamumas – galimybė stebėti ir sekti maisto produktą arba gyvūną, iš kurio gaminamas maisto produktas, visuose gamybos, apdorojimo ir platinimo etapuose.

KONTEKSTAS

Maisto higiena: pagrindinis teisės aktas Europos Komisijos interneto svetainėje.

DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1–54)

Paskesni reglamento (EB) Nr. 852/2004 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL L 338, 2005 12 22, p. 1–26). Žr. konsoliduotą versiją.

2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2074/2005, nustatantis įgyvendinimo priemones tam tikriems produktams pagal Reglamentą (EB) Nr. 853/2004 ir oficialios kontrolės organizavimui pagal Reglamentus (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 852/2004 bei iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 (OL L 338, 2005 12 22, p. 27–59). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 24.11.2015