Maisto sauga: nuo ūkio iki stalo

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pagrindinis principas yra tas, kad kiekvienas maisto tvarkymo įmonės darbuotojas kiekviename gamybos proceso etape turi užtikrinti, kad maistas būtų tvarkomas higieniškai ir saugiai, t. y. nekeltų taršos rizikos. Tai pasiekiama užtikrinant:

Geros higienos praktika

I priede nustatoma geros higienos praktika, taikoma pirminės gamybos (t. y. auginimo ūkyje, medžioklės ir žvejybos), taip pat pirminių produktų gabenimo, tvarkymo bei sandėliavimo ir gyvūnų gabenimo metu.

II priede išdėstyta geros higienos praktika yra taikoma maisto tvarkymo subjektams po pirminės gamybos etapo (skerdykloms, perdirbimo įmonėms, mažmenininkams ir kt.). Ji apima tokias sritis kaip:

RVASVT principais pagrįstos procedūros

Maisto sektoriaus įmonės (išskyrus tas, kurios užsiima pirmine gamyba) turi taikyti RVASVT principais pagrįstas procedūras, atitinkančias bendruosius Codex Alimentarius maisto higienos principus. Tarp šių principų yra:

Skatinama parengti nacionalines ir ES rekomendacijas dėl geros higienos praktikos ir RVASVT procedūrų įgyvendinimo konkrečiame maisto sektoriuje.

Kiti Reglamento (EB) Nr. 852/2004 reikalavimai

Kai reikalaujama nacionalinės arba ES teisės aktais, maisto sektoriaus įmonės privalo būti patvirtintos, o visos patalpos turi būti registruotos atitinkamoje institucijoje, leidžiant šiai institucijai jose apsilankyti ir patikrinti, ar laikomasi higienos reikalavimų.

Į ES importuojamas maistas ir eksportuojamas gyvūninės kilmės maistas turi atitikti ES standartus arba lygiaverčius standartus, taip pat bet kokius importuojančios šalies reikalavimus.

Glaudžiai susiję ES teisės aktai

Reglamentu (EB) Nr. 853/2004 (žr. santrauką) nustatomos papildomos specialios higienos taisyklės gyvūninės kilmės maistui, pavyzdžiui, mėsai, žuvininkystės produktams ir sūriams.

Reglamentu (EB) Nr. 178/2002 dėl maistui skirtų ES teisės aktų bendrųjų principų ir reikalavimų (žr. santrauką) taip pat papildomi higienos reikalavimai. Juo nustatoma prievolė užtikrinti maisto produktų atsekamumą* ir reikalaujama, kad nustačius, jog maisto produktas kelia rimtą pavojų sveikatai, maisto sektoriaus įmonė nedelsdama pašalintų tą maisto produktą iš rinkos ir informuotų vartotojus bei atitinkamą instituciją.

Reglamento (EB) Nr. 852/2004 daliniai pakeitimai

Reglamentas buvo kelis kartus iš dalies keičiamas, įskaitant šiais reglamentais:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Atsekamumas – galimybė stebėti ir sekti maisto produktą arba gyvūną, iš kurio gaminamas maisto produktas, visuose gamybos, apdorojimo ir platinimo etapuose.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1–54)

Paskesni reglamento (EB) Nr. 852/2004 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL L 338, 2005 12 22, p. 1–26)

Žr. konsoliduotą versiją.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL L 139, 2004 4 30, p. 55–205). Tekstas iš naujo paskelbtas klaidų ištaisyme (OL L 226, 2004 6 25, p. 22–82)

Žr. konsoliduotą versiją.

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1–24)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 25.10.2021