Pramoniniai išmetamieji teršalai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva nustatomos taisyklės, skirtos užkirsti kelią į orą, vandenį ir žemę išmetamiems teršalams, arba, jei tai yra neįmanoma, mažinti jų kiekį ir užkirsti kelią atliekų susidarymui, siekiant aukšto aplinkos apsaugos lygio.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Leidimai

Specialiosios taisyklės

Atskiruose direktyvos skyriuose nustatomi minimalūs reikalavimai konkretiems sektoriams. Specialiosios taisyklės yra taikomos:

Panaikinimas

Direktyva panaikinamos ir pakeičiamos septynios anksčiau galiojusios direktyvos: Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) direktyva (Direktyva 2008/1/EB), Didelių kurą deginančių įrenginių direktyva (Direktyva 2001/80/EB), Atliekų deginimo direktyva (Direktyva 2000/76/EB), Direktyva dėl LOJ, susidarančių naudojant tirpiklius, emisijų (Direktyva 1999/13/EB) ir trys direktyvos dėl titano dioksido (78/176/EEB, 82/883/EEB, 92/112/EEB).

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2011 m. sausio 6 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2013 m. sausio 7 d.

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB) – veiksmingiausi teršalų išmetimo prevencijos arba išmetamo teršalų kiekio mažinimo būdai, kurie yra techniniu ir ekonominiu požiūriu tinkami atitinkame sektoriuje.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17–119)

Vėlesni Direktyvos 2010/75/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1–21)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 30.06.2020