Laukinių paukščių apsauga

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Nykstančioms rūšims taikomos priemonės

ES šalys turi imtis veiksmų išsaugodamos arba atkurdamos paukščių rūšių populiacijas tokiu lygiu, kuris atitiktų ekologinius, mokslinius ir kultūrinius reikalavimus, derinant juos su ekonominiais ir rekreaciniais reikalavimais.

Visoms paukščių rūšims taikomos priemonės

Reikia imtis priemonių išsaugoti, palaikyti ar atkurti pakankamą visų paukščių buveinių* įvairovę ir plotą.

Šias priemones daugiausia sudaro:

Specialios priemonės

Bendrosios apsaugos priemonės

Paukščių medžiojimas

Moksliniai tyrimai

ES šalys turi skatinti laukinių paukščių Europoje mokslinius tyrimus valdymo, apsaugos ir protingo naudojimo tikslais (pvz., sudarant rūšių, kurioms yra išnykimo grėsmė, nacionalinius sąrašus).

Ataskaitų teikimas

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ji taikoma nuo 2010 m. vasario 15 d. Direktyva 2009/147/EB buvo kodifikuota ir pakeista Direktyva 79/409/EEB ir jos vėlesni pakeitimai.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Buveinė – gamtinė zona arba aplinkos tipas, kuriame paprastai gyvena tam tikra gyvūnų ar augalų rūšis.
Biotopas – teritorija su vienodomis aplinkos sąlygomis, kurioje gyvena konkreti gyvūnų ir augalų grupė.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (kodifikuota redakcija) (OL L 20, 2010 1 26, p. 7–25)

Paskesni Direktyvos 2009/147/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1010 dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo aplinkos teisės aktų srityje, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005 ir Tarybos direktyva 86/278/EEB (OL L 170, 2019 6 25, p. 115–127)

paskutinis atnaujinimas 28.05.2020