Ozono sluoksnį ardančios medžiagos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (Ozono reglamentas)

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Žaliava – bet kuri kontroliuojama ar nauja medžiaga, kuri proceso metu chemiškai transformuojasi, visiškai pakeisdama savo pradinę sudėtį, ir kurios išmetimas yra nereikšmingas.
Technologijos agentai – kontroliuojamos medžiagos, kurios III priede išvardytų procesų metu naudojamos kaip cheminiai technologijos agentai.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL L 286, 2009 10 31, p. 1–30)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 12.02.2021