ES aplinkos agentūra: aplinkos informacija ir stebėjimas

Reglamentas (EB) Nr. 401/2009 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo

DOKUMENTAS

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 401/2009 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamente aiškinami Europos aplinkos agentūros (EAA) ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo (EIONET) tikslai bei uždaviniai. Juo sudaromos jiems sąlygos teikti informaciją, padedančią formuoti ES aplinkos politiką.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

EAA yra ES agentūra, kurios tikslas - saugoti bei gerinti aplinką ir prisidėti prie darnaus vystymosi. Ji teikia objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją, leidžiančią:

imtis būtinų aplinkos apsaugos priemonių;

įvertinti tų priemonių rezultatus;

užtikrini, kad visuomenė būtų tinkamai informuojama apie aplinkos būklę;

ES šalims gauti būtiną techninę ir mokslinę pagalbą.

Pagrindiniai EAA uždaviniai yra šie:

rinkti, apdoroti ir analizuoti duomenis, siekiant pateikti ES objektyvią informaciją, būtiną veiksmingai aplinkos politikai;

padėti aplinkos priemonių stebėjimui;

rinkti, vertinti ir skleisti duomenis apie aplinkos būklę visuomenei;

užtikrinti duomenų palyginamumą Europos lygmeniu;

skatinti duomenų apie ES aplinką įtraukimą į tarptautines aplinkos kontrolės programas, pavyzdžiui, tokias kaip Jungtinių Tautų;

skatinti aplinkai padarytos žalos bei prevencinės, apsauginės ir atstatomosios aplinkos politikos sąnaudų įvertinimo metodų vystymą;

skatinti keitimąsi informacija apie geriausias prieinamas technologijas, mažinant aplinkai daromą žalą ar užkertant kelią žalai atsirasti;

kas penkeri metai skelbti ataskaitą apie aplinkos būklę, tendencijas ir perspektyvas.

Ataskaitoje teikiami duomenys apie:

atliekų tvarkymą;

klimato kaitą ir prisitaikymą prie jos.

EAA valdybą sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos šalies, du Europos Komisijos atstovai ir du Europos Parlamento skiriami mokslininkai. Vykdomasis direktorius yra atsakingas už kasdienės veiklos valdymą.

EAA bendradarbiauja su kitomis ES ir tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma su ES statistikos tarnyba (Eurostatu), Europos Komisijos jungtiniu tyrimų centru, Jungtinių Tautų aplinkos programa ir Pasaulio sveikatos organizacija.

EIONET, kurį koordinuoja EAA, yra ES informacijos tinklas aplinkos klausimais. Agentūrai priklauso visos ES šalys, taip pat Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija ir Turkija.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. birželio 10 d.

KONTEKSTAS

Europos aplinkos agentūros interneto svetainė.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 401/2009

2009 6 10

-

OL L 126, 2009 5 21, p. 13-22

paskutinis atnaujinimas 22.09.2015