Pastatų energinis naudingumas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pradinės direktyvos pakeitimai

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva 2010/31/ES taikoma nuo 2010 m. liepos 8 d. ir turėjo būti perkelta į ES šalių teisę ne vėliau kaip 2012 m. liepos 9 d.

Direktyva (ES) 2018/844 taikoma nuo 2018 m. liepos 9 d. ir turi būti perkelta į ES šalių teisę ne vėliau kaip 2020 m. kovo 10 d.

KONTEKSTAS

Pastatų sektorius sunaudoja daugiausiai energijos Europoje, jam tenka 40 % energijos, o 75 % pastatų vartoja energiją neefektyviai. Atsižvelgus į šį prastą energijos vartojimo efektyvumą, sumažinti pastatų fondo išmetamo anglies dioksido kiekį yra vienas iš ilgalaikių ES tikslų. Ši direktyva yra svarbus elementas didinant pastatų efektyvumą.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Techninės pastato sistemos: pastato ar pastato vieneto techninė įranga, skirta erdvei šildyti, erdvei vėsinti, ventiliacijai, buitiniam karštam vandeniui, įmontuotai apšvietimo įrangai, pastato automatizavimui ir valdymui, elektros generavimui vietoje ar jų deriniui, įskaitant sistemas, naudojančias atsinaujinančių šaltinių energiją.
Beveik nulinės energijos pastatas: pastatas, pasižymintis labai dideliu energiniu naudingumu. Reikalingos energijos, kurios suvartojama labai mažai, didžiąją dalį turėtų sudaryti atsinaujinančių išteklių energija, įskaitant vietoje ar netoliese pagamintą atsinaujinančių išteklių energiją.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (nauja redakcija) (OL L 153, 2010 6 18, p. 13–35)

Vėlesni Direktyvos 2010/31/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. liepos 29 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2016/1318 dėl energijos beveik nevartojančių pastatų ir geriausios praktikos skatinimo gairių, kuriomis siekiama užtikrinti, kad iki 2020 m. visi nauji pastatai beveik nevartotų energijos (OL L 208, 2016 8 2, p. 46–57)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai: valstybių narių pažanga siekiant, kad pastatai būtų beveik nulinės energijos pastatai (COM(2013) 483 final/2, 2013 6 28)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai. Finansinė parama energijos vartojimo pastatuose efektyvumui gerinti (COM(2013) 225 final, 2013 4 18)

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1–56)

Žr. konsoliduotą versiją.

2012 m. sausio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 244/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo, nustatant sąnaudų atžvilgiu optimalaus pastatams ir pastato dalims taikomų minimalių energinio naudingumo reikalavimų lygio skaičiavimo lyginamosios metodikos principus (OL L 81, 2012 3 21, p. 18–36)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 08.08.2018