Elektros energijos vidaus rinka

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/72/EB dėl ES elektros energijos vidaus rinkos

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Sektoriaus organizavimo taisyklės

Sektoriaus organizavimo taisyklėmis siekiama sukurti konkurencingą, saugią ir aplinką tausojančią elektros energijos rinką.

ES šalys elektros energijos sektoriuje veikiančioms įmonėms gali nustatyti įpareigojimus teikti viešąsias paslaugas, kurios susijusios su saugumu, įskaitant tiekimo saugumą, reguliarumą, kokybę bei kainą, ir su aplinkos apsauga bei energijos vartojimo efektyvumu.

ES šalys turi užtikrinti, kad visi vartotojai turėtų teisę pasirinkti savo elektros energijos tiekėją ir operatoriaus padedami galėtų jį lengvai pakeisti per tris savaites. Jos taip pat turi užtikrinti, kad vartotojai gautų atitinkamus suvartojimo duomenis.

Elektros energijos tiekėjai privalo informuoti galutinius vartotojus apie:

ES šalys turi nustatyti nepriklausomą mechanizmą (ombudsmeną energetikos reikalams arba vartotojų instituciją), skirtą veiksmingai nagrinėti skundus ar ginčus.

ES šalys taip pat privalo užtikrinti tiekimo saugumo stebėseną. Jos turi nustatyti techninius saugos kriterijus, kurie užtikrintų jų nacionalinių rinkų integraciją vieno ar kelių regionų lygmeniu. Be to, nacionalinės reguliavimo institucijos turi bendradarbiauti su Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra, kad užtikrintų regionų reguliavimo sistemų suderinamumą.

Gamyba

ES šalys turi nustatyti kriterijus, skirtus statyti elektros energijos gamybos pajėgumus jų teritorijoje, atsižvelgdamos į:

Perdavimo sistemos eksploatavimas

Nuo 2012 m. kovo 3 d. ES šalys turėjo atskirti perdavimo sistemos ir skirstymo sistemos operatorius.

Prieš oficialiai paskiriant įmonę perdavimo sistemos operatoriumi, ji turi būti sertifikuojama. ES šalių paskirtų perdavimo sistemos operatorių sąrašas turi būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagrindinė kiekvieno perdavimo sistemos operatoriaus pareiga yra:

Skirstymo tinklų eksploatavimas

ES šalys turi paskirti skirstymo sistemos operatorius arba reikalauti, kad tai padarytų įmonės, kurioms nuosavybės teise priklauso skirstymo sistemos arba kurios yra atsakingos už šias sistemas.

Pagrindinė kiekvieno skirstymo sistemos operatoriaus pareiga yra:

ES šalys gali nustatyti uždarą skirstymo sistemą, kurioje elektros energija skirstoma geografiškai ribotoje pramoninėje, komercinėje ar bendrų paslaugų vietovėje.

Apskaitos atskyrimas ir skaidrumas

ES šalys ir kompetentingos institucijos turi teisę susipažinti su elektros energijos įmonių finansinėmis ataskaitomis, bet turi užtikrinti tam tikros informacijos konfidencialumą.

Elektros energijos įmonės turi atskirai tvarkyti perdavimo ir skirstymo veiklos apskaitą.

Prieigos prie sistemos organizavimas

ES šalys turi suorganizuoti trečiosioms šalims prieigą prie perdavimo ir skirstymo sistemų. Šia sistema paremti tarifai turi būti skelbiami.

ES šalys taip pat turi nustatyti leidimų statyti tiesiogines linijas jų teritorijoje išdavimo kriterijus. Tie kriterijai turi būti objektyvūs ir nediskriminaciniai.

Nacionalinės reguliavimo institucijos

ES šalys turi paskirti vieną nacionalinę reguliavimo instituciją nacionaliniu lygmeniu. Ji turi būti nepriklausoma ir nešališkai naudotis savo įgaliojimais. Reguliavimo institucijos pagrindinės pareigos yra šios:

Mažmeninės rinkos

Būtina apibrėžti sutarčių sąlygas, įsipareigojimus vartotojams, keitimosi duomenimis ir atsiskaitymo taisykles, duomenų nuosavybę ir įsipareigojimą pateikti skaitiklių rodmenis.

Ne namų ūkio vartotojai gali sudaryti sutartis iš karto su keliais tiekėjais.

Leidimas nukrypti nuo nuostatų

Staiga įvykus elektros energijos rinkos krizei ar iškilus grėsmei asmenų saugumui, ES šalis gali imtis būtinų laikinų apsaugos priemonių. Leidimas nukrypti nuo nuostatų taip pat gali būti duotas, kai yra problemų, susijusių su atskirų sistemų eksploatavimu.

Nuo 2011 m. kovo 3 d. Direktyva 2009/72/EB panaikinta Direktyva 2003/54/EB.

Pažangiosios apskaitos sistemos: iki šiol padaryta pažanga

2012 m. Europos Komisija priėmė Rekomendaciją 2012/148/ES. Joje išdėstytos rekomendacijos dėl:

Vadovaudamosi Direktyva 2009/72/EB, 2012 m. ES šalys pateikė Komisijai savo pažangiųjų apskaitos sistemų sąnaudos ir naudos analizės rezultatus. Rezultatų lyginamoji analizė buvo pateikta Komisijos 2014 m. ataskaitoje.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. rugsėjo 3 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2011 m. kovo 3 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Rinkos teisės aktai“.

DOKUMENTAS

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB (OL L 211, 2009 8 14, p. 55–93)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. kovo 9 d. Komisijos rekomendacija 2012/148/ES dėl pasirengimo diegti pažangiąsias apskaitos sistemas (OL L 73, 2012 3 13, p. 9–22)

Komisijos ataskaita „Lyginamoji pažangiųjų apskaitos sistemų diegimo 27 ES valstybėse narėse analizė pagrindinį dėmesį skiriant elektros energijai“ (COM(2014) 356 final, 2014 6 17)

paskutinis atnaujinimas 08.05.2016