Gamtinių dujų perdavimo tinklai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl teisės naudotis:

Šiomis taisyklėmis siekiama kovoti su kliūtimis konkurencijai ES gamtinių dujų rinkoje ir užtikrinti jos sklandų veikimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentu nustatomi šie aspektai:

Perdavimo sistemos operatorių sertifikavimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos (NRI) turi pranešti Europos Komisijai apie savo sprendimus, susijusius su PSO sertifikavimu. Komisija per du mėnesius pateikia NRI savo nuomonę. Tuomet institucija priima galutinį sprendimą dėl PSO sertifikavimo. Šis sprendimas ir Komisijos nuomonė yra paskelbiami.

Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo sukūrimas (ENTSO-G)

Ne vėliau kaip 2011 m. kovo 3 d. dujų PSO Komisijai ir Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER) turėjo pateikti ENTSO-G įstatų projektą, narių sąrašą ir darbo tvarkos taisyklių projektą.

ENTSO-G uždaviniai, susiję su kodeksais

Komisija turi konsultuotis su ACER ir ENTSO-G, kad parengtų metinį taisyklių (vadinamųjų tinklo kodeksų) nustatymo prioritetų sąrašą. Šie kodeksai rengiami pagal neprivalomas gaires, kurias ACER pateikė Komisijai. Kodeksai yra visų pirma susiję su:

ENTSO-G uždaviniai

ENTSO-G priima:

Sąnaudos ir tarifai

Reguliavimo institucijos nustato tarifus arba jų apskaičiavimo metodikas. ES šalys gali priimti su tarifais susijusius sprendimus, kaip antai dėl aukcionų nustatymo.

Teisės naudotis tinklu suteikimo trečiajai šaliai paslaugos

Perkrovos valdymas

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2011 m. kovo 3 d. Nuo 2011 m. kovo 3 d. juo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Perdavimas: dujų transportavimas požeminiais vamzdynais iš gamybos vietų galutiniams vartotojams.
Perdavimo sistemos operatorius (PSO): energiją, kaip antai gamtines dujas, šalyje ar regione transportuojantis subjektas, kuris naudojasi nuolatine infrastruktūra.
Balansavimas: gautų ir įmonei pristatytų arba iš įmonės išleistų dujų suderinimas. Balansavimas gali būti atliekamas kasdien, kas mėnesį ar sezoniškai, o baudos paprastai skiriamos už pernelyg didelį disbalansą.
Perkrovos valdymas: perkrova atsiranda, kai perdavimo sistemos nepakanka galiai perduoti pagal rinkos poreikius. Perkrovos valdymas užtikrina galios naudojimą nepažeidžiant sistemos apribojimų.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (OL L 211, 2009 8 14, p. 36–54)

Vėlesni Įgyvendinimo reglamento (EB) Nr. 715/2009 pakeitimai buvo įtraukti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/459, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 984/2013 (OL L 72, 2017 3 17, p. 1–28)

2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (OL L 72, 2017 3 17, p. 29–56)

2015 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/703, kuriuo nustatomas sistemų sąveikos ir duomenų mainų tinklo kodeksas (OL L 113, 2015 5 1, p. 13–26)

2014 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 312/2014, kuriuo nustatomas dujų perdavimo tinklų balansavimo kodeksas (OL L 91, 2014 3 27, p. 15–35)

paskutinis atnaujinimas 05.07.2018