ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Agentūra:

2011 m. Agentūrai buvo patikėtos papildomos užduotys pagal Reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 (Reglamentas dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo). Jų tikslas yra gerinti ES energijos rinkų vientisumą ir skaidrumą bei kovoti su prekyba naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimu rinka.

2013 m. Reglamentu (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių Agentūrai buvo priskirtos papildomos užduotys dėl bendro intereso projektų skyrimo ir stebėsenos.

Agentūra gali sudaryti ekspertų grupes ad hoc pagrindu, kurios teiktų jai pagalbą politikos plėtros klausimais. Šiuo metu sudarytos trys ekspertų grupės, kurių prioritetinės sritys yra šios:

KONTEKSTAS

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) yra ES agentūra, įsteigta pagal trečiąjį energetikos dokumentų rinkinį, siekiant paspartinti elektros energijos ir gamtinių dujų energijos vidaus rinkos sukūrimą.

Agentūra oficialiai įkurta 2011 m. kovo mėn. Jos būstinė yra Liublianoje (Slovėnija).

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Energetikos reguliavimo institucijos – ES šalių paskirtos institucijos, užtikrinančios tinkamą jų energijos rinkų veikimą, t. y. kad energijos tiekėjai laikytųsi savo įsipareigojimų, o vartotojai gautų patikimą paslaugą už sąžiningą kainą.

* Perdavimo sistemos operatorius (PSO) – energiją (gamtines dujas ar elektros energiją) šalyje ar regione transportuojantis subjektas, kuris naudojasi nuolatine infrastruktūra.

DOKUMENTAS

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (OL L 211, 2009 8 14, p. 1–14)

Paskesni reglamento (EB) Nr. 713/2009 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (OL L 326, 2011 12 8, p. 1–16)

2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 (OL L 115, 2013 4 25, p. 39–75). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 28.10.2015