Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva (ES) 2015/1513 iš dalies pakeičiamos Direktyvos 2009/28/EB ir 98/70/EB, ES teisės aktas dėl benzino ir dyzelino kokybės. Ja siekiama, be kita ko, pradėti perėjimą nuo įprastų* (pirmosios kartos) biodegalų prie pažangių* (antrosios kartos) biodegalų, kurie padeda smarkiai sumažinti išmetamą ŠESD kiekį. Direktyva nustatoma, kad skaičiuojant atsinaujinančių energijos išteklių direktyvos tikslus iki 2020 m. tradicinių biodegalų energijos dalis turi būti ne didesnė kaip 7 % galutinio transporto sektoriuje suvartojamo energijos kiekio.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. birželio 25 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 5 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Atsinaujinančių išteklių energija: neiškastinių išteklių energija, kaip antai vėjo, saulės energija, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai, hidroenergija, biomasė, nuotekų perdirbimo įrenginių dujos (pvz., metanas).

Tradiciniai biodegalai: degalai, pagaminti iš maistinių kultūrų, pavyzdžiui, cukraus, krakmolo ir augalinių aliejų. Jie gaminami iš žemės naudojant žaliavas, kurios taip pat gali būti naudojamos maistui ir pašarui.

Pažangūs biodegalai: degalai, pagaminti iš išteklių, kurie tiesiogiai nekonkuruoja su maistinėmis ir pašarinėmis kultūromis, kaip antai atliekų ir žemės ūkio atliekų.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16–62)

Paskesni Direktyvos 2009/28/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/12/EEB (OL L 350, 1998 12 28, p. 58–68)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 21.02.2017