Užimtumo politikos gairės

Tarybos gairėse nurodoma Europos Sąjungos (ES) valstybių narių užimtumo politikos koordinavimo kryptis. Remiantis „Europa 2020“ strateginiais tikslais, šių gairių tikslas - remti tvaraus augimo reformas - grindžiamas žiniomis ir inovacijomis.

DOKUMENTAS

2010 m. spalio 21 d. Tarybos sprendimas 2010/707/ES dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių.

SANTRAUKA

ES valstybės narės, rengdamos savo politiką ir nustatydamos nacionalinius tikslus, atsižvelgia į užimtumo politikos gaires. Naujausia gairių versija galioja iki 2014 m. pabaigos.

Jos yra susijusios su bendromis ekonominės politikos gairėmis ir kartu sudaro strategijos „Europa 2020“ integruotas gaires. Be to, užimtumo gairių pagrindu turėtų būti rengiama bendra užimtumo ataskaita.

Dalyvavimo darbo rinkoje didinimas

ES siekia iki 2020 m. padidinti 20-64 m. amžiaus moterų ir vyrų užimtumo lygį iki 75 %. Todėl savo politika valstybės narės turi skatinti jaunimo, vyresnio amžiaus darbuotojų, žemos kvalifikacijos darbuotojų ir legalių migrantų dalyvavimą darbo rinkoje. Jos taip pat turėtų užtikrinti užimtumo patrauklumą, ypatingą dėmesį skiriant lankstumui, darbuotojų judumui, darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimui, bei skatinti savarankišką darbą, verslumą ir darbo vietų kūrimą visose srityse, įskaitant tas, kurios apima rūpybą ir ekologiškas darbo vietas.

Kvalifikuotos darbo jėgos formavimas

Darbo našumą ir galimybes įsidarbinti galima didinti vystant naujus įgūdžius, atitinkančius darbo rinkos poreikius. Valstybės narės turi padidinti švietimo ir mokymo sistemų našumą ir pritaikyti jas prie visuomeninių tendencijų, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ir tausiai išteklius naudojančios ekonomikos.

Priemonės turi būti skirtos aukštos kokybės pradiniam švietimui ir mokymuisi visą gyvenimą, o profesinis mokymasis turi būti prieinamas žemos ir aukštos kvalifikacijos darbuotojams.

Valstybės narės turi skatinti darbuotojų judumą, įgyvendindamos įgytų kompetencijų pripažinimo sistemas.

Švietimo ir mokymo sistemų gerinimas

Mokyklos nebaigusių asmenų skaičius iki 2020 m. turi būti sumažintas iki 10 %, ir ne mažiau kaip 40 % 30-34 m. amžiaus asmenų turi turėti tretinį ar lygiavertį išsilavinimą. Valstybės narės turi skatinti mokymąsi visą gyvenimą, mokytojų ir mokinių tarptautinį judumą, kvalifikacijos sąrangų kūrimą siekiant lankstesnių mokymosi būdų, partnerystę su verslu.

Kova su socialine atskirtimi

„Europa 2020“ strategija skatina socialinę įtrauktį ir kovoja su skurdu, kad 20 mln. žmonių daugiau nesusidurtų su skurdo ir atskirties rizika.

Valstybės narės turėtų didinti užimtumą tų, kurie labiausiai nutolę nuo darbo rinkos, taip įgalindamos žmones ir kovodamos su dirbančiųjų skurdu.

Nacionalinė politika privalo garantuoti įperkamas, tvarias ir kokybiškas paslaugas, įskaitant socialines. Taip pat reikėtų modernizuoti ir remti socialinę apsaugą ir pensijų sistemas.

Galiausiai, valstybės narės turėtų remti socialinę ekonomiką ir socialines inovacijas, puoselėdamos lygias galimybes ir kovodamos su diskriminacija.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas 2010/707/ES

2010 10 21

-

OL L 308, 2010 11 24

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas 2013/208/ES

2013 4 22

-

OL L 118, 2013 4 22

Sprendimas 2014/322/ES

2014 5 14

-

OL L 165, 2014 6 4

Paskutinį kartą atnaujinta: 28.07.2014