ES mikrofinansų plėtrą skatinančios programos

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas Nr. 283/2010/ES, nustatantis Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonę „Progress“

Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013 dėl ES užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 283/2010/ES

KOKS ŠIO SPRENDIMO IR ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pagal šį sprendimą priemonė, kuriai per 4 metus (2010–2013 m.) skirtas 100 mln. EUR biudžetas, buvo sukurta siekiant padidinti galimybę gauti mikrofinansus šioms tikslinėms grupėms:

2014–2020 m. laikotarpiu pagal Reglamentą (ES) Nr. 1296/2013 ši iniciatyva buvo įtraukta į ES EaSI programos mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptį, kuri buvo perimta iš mikrofinansų skyrimo priemonės „Progress“. Reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl ES bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių atnaujintos preliminarios procentinės dalys, vidutiniškai visu programos laikotarpiu taikomos nustatytoms 3 programos kryptims*. Todėl bent 18 % viso biudžeto turėtų būti skirta mikrofinansams ir socialiniam verslumui.

EaSI ne tik leidžia nustatytiems asmenims ir įmonėms lengviau pasinaudoti mikrofinansais, bet ir siekia:

Su sąlyga, kad jos suteiks mikrofinansavimą asmenims ir mikroįmonėms ar finansuos socialines įmones, mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptis gali būti taikoma viešosiomis ir privačiosiomis įstaigomis, įsteigtoms ES šalyse, Islandijoje, Albanijoje, Juodkalnijoje, Šiaurės Makedonijoje, Serbijoje ir Turkijoje. ES parama teikiama daugiausia taikant finansines priemones, numatytas ES finansiniame reglamente (Reglamentas (ES) 2018/1046) kuriuo, be kita ko, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013 ir atnaujinamos bei supaprastinamos taisyklės, taikomos ES bendrajam biudžetui.

NUO KADA TAIKOMI ŠIS SPRENDIMAS IR REGLAMENTAS?

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Mikrofinansai – ne didesnė kaip 25 000 EUR paskola, daugiausia skiriama mažoms ir socialinėms įmonėms.
Socialinė įmonė – socialinės ekonomikos subjektas, kurio pagrindinis tikslas yra socialinis poveikis, o ne pelno savininkams ar akcininkams siekis.
Mikroįmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 asmenų, kurios metinė apyvarta (tam tikru laikotarpiu gautos lėšos) ir metinis balansas (įmonės turto ir įsipareigojimų ataskaita) neviršija 2 mln. EUR.
Kryptys – EaSI programą sudaro 3 kryptys. Jomis remiama:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2010 m. kovo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 283/2010/ES, nustatantis Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonę „Progress“ (OL L 87, 2010 4 7, p. 1–5)

Vėlesni Sprendimo Nr. 283/2010/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1296/2013 dėl Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos („EaSI“) ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 283/2010/ES, nustatantis Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonę „Progress“ (OL L 347, 2013 12 20, p. 238–252)

Žr. konsoliduotą versiją.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1–222)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 21.02.2020