Neįgaliųjų teisių ir laisvių apsauga tarptautiniu lygmeniu

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2010/48/EB dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos sudarymo Europos bendrijos vardu

KOKS ŠIO SPRENDIMO IR KONVENCIJOS TIKSLAS?

Šiuo sprendimu Europos bendrijos (dabartinės ES) vardu patvirtinama Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, kuri pateikiama sprendimo priede.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šia tarptautine konvencija siekiama užtikrinti, kad neįgalieji galėtų visapusiškai naudotis visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis.

Tuo tikslu konvencija yra paremta įvairiais principais:

Valstybės, kurios yra konvencijos šalys, privalo imtis visų būtinų priemonių, kad nuolat būtų laikomasi šių principų. Jos taip pat įsipareigoja remti neįgaliųjų ekonomines, socialines ir kultūrines teises.

Be to, su neįgaliaisiais turėtų būti konsultuojamasi rengiant ir įgyvendinant su jais susijusius teisės aktus ir politiką.

Apsauga nuo diskriminacijos

Draudžiamas bet koks diskriminavimas dėl negalios, o neįgalieji turi gauti vienodą ir veiksmingą teisinę apsaugą.

Konvencijoje numatomos specialios nuostatos dėl dviejų gyventojų grupių:

Valstybės, kurios yra konvencijos šalys, įsipareigoja kovoti su stereotipais ir skatinti supratimą apie neįgaliųjų galimybes.

Konvencija pripažįstamos teisės

Konvencija nustatomos neįgaliųjų teisės ir laisvės. Tarp jų yra:

Konvencijos įgyvendinimas

Visi tarptautinio bendradarbiavimo veiksmai turi apimti neįgaliuosius, ypač bendradarbiaujant su atitinkamomis tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis.

Šalys turi paskirti vieną ar kelias nacionalines institucijas, atsakingas už konvencijos įgyvendinimą, ir informuoti visuomenę apie konvenciją. Jos privalo sukurti nepriklausomą mechanizmą konvencijos įgyvendinimo stebėsenai. Pilietinė visuomenė turi būti visapusiškai įtraukta į veiklos stebėseną.

Galiausiai kiekviena šalis per dvejus metus nuo prisijungimo prie konvencijos turi pateikti išsamią ataskaitą apie priemones, kurių buvo imtasi įsipareigojimams įvykdyti.

NUO KADA TAIKOMAS SPRENDIMAS IR KONVENCIJA?

Sprendimas taikomas nuo 2009 m. lapkričio 26 d. Konvencija įsigaliojo 2008 m. gegužės 3 d. ir yra taikoma ES nuo 2011 m. sausio 22 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas 2010/48/EB dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 23, 2010 1 27, p. 35–61)

paskutinis atnaujinimas 18.07.2018