Europos Sąjungos ekonomikos augimo ir užimtumo strategija „Europa 2020“

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2010) 2020 galutinis) „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“

KOKS STRATEGIJOS EUROPA 2020 TIKSLAS?

Strategijos „Europa 2020“ tikslas – užtikrinti, kad Europos Sąjungos (ES) ekonomikos atsigavimą po ekonomikos ir finansų krizės remtų įvairios reformos, ir iki 2020 m. sukurti tvirtą pagrindą ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Naikinant ES ekonomikos struktūrinius trūkumus ir sprendžiant ekonomines bei socialines problemas, strategijoje taip pat atsižvelgiama į ilgalaikius globalizacijos, menkstančių išteklių ir senėjimo uždavinius.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Strategijos įgyvendinimas pagal Europos semestrą

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (KOM(2010) 2020 galutinis, 2010 3 3)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos Europa 2020 rezultatų apžvalga“ (COM(2014) 130 final, 2014 3 5)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Stabilumo, ekonomikos augimo ir darbo vietų užtikrinimo veiksmai“ (COM(2012) 299 final, 2012 5 30)

2010 m. kovo 25–26 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos išvados

2015 m. liepos 14 d. Tarybos rekomendacija (ES) 2015/1184 dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos ekonominės politikos bendrų gairių (OL L 192, 2015 7 18, p. 27–31)

2015 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1848 dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių 2015 m. (OL L 268, 2015 10 15, p. 28–32)

paskutinis atnaujinimas 07.02.2017