ES aukštojo mokslo modernizavimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Komisijos komunikatas (KOM(2011) 567 galutinis) dėl ES aukštojo mokslo sistemų modernizavimo darbotvarkės

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Komunikate išdėstomi ES aukštojo mokslo pagrindiniai prioritetai. Darbotvarke siekiama sudaryti galimybes aukštojo mokslo sistemoms labiau prisidėti siekiant augimo strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Po komunikato priėmimo 2013 ir 2014 m. buvo parengtos dvi ataskaitos, skirtos Europos Komisijai, dėl mokymo ir mokymosi Europos aukštojo mokslo institucijose gerinimo ir naujų mokymo bei mokymosi būdų aukštajame moksle.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Komunikatu nustatomos penkios pagrindinės prioritetinės sritys, kuriose ES šalys ir aukštojo mokslo institucijos turi imtis veiksmų, ir priemonės, kurių imsis ES paremdama jų pastangas.

2015 m. atliktame tyrime pateikiami aukštąjį mokslą baigusių ir nebaigusių asmenų skaičiai visoje Europoje.

ES indėlis

ES ketina remti nacionalinių valdžios institucijų ir šiose penkiose srityse dirbančių institucijų pastangas:

Komisija:

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo darbotvarkė. Ekonomikos augimo ir užimtumo rėmimas“ (KOM(2011) 567 galutinis, 2011 9 20)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas – vienas svarbiausių strategijos Europa 2020 tikslų“ (KOM(2011) 18 galutinis, 2011 1 31)

2011 m. birželio 28 d. Tarybos rekomendacija dėl politikos, kuria siekiama mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių (OL C 191, 2011 7 1, p. 1–6)

Tarybos išvados dėl mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimo ir sėkmingo mokymosi mokykloje skatinimo (OL C 417, 2015 12 15, p. 36–40)

paskutinis atnaujinimas 14.06.2016