Jaunimo švietimo ir įgūdžių darbotvarkė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2010) 477 galutinis) „Judus jaunimas“ – iniciatyva išlaisvinti jaunimo potencialą, kad Europos Sąjungos ekonomikos augimas būtų pažangus, tvarus ir integracinis

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

Šiuo komunikatu siekiama sudaryti visapusišką politikos iniciatyvų, skirtų jaunimo švietimui ir užimtumui Europos Sąjungoje (ES), rinkinį. Strategija „Judus jaunimas“ yra pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ dalis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

KONTEKSTAS

Tam, kad būtų pasiektas strategijos „Europa 2020“ tikslas padidinti 20–64 metų amžiaus asmenų bendrą užimtumo lygį iki 75 %, būtina mažinti didelį jaunimo nedarbo lygį. 2014 m. nedirbo beveik 5 mln. jaunuolių (iki 25 metų amžiaus). Tai sudaro 21,7 % nedarbo lygį, kuris yra dvigubai didesnis nei suaugusiųjų nedarbo lygis. Be to, 7,5 % 15–24 metų amžiaus europiečių nei dirbo, nei mokėsi.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Judus jaunimas“ – iniciatyva išlaisvinti jaunimo potencialą, kad Europos Sąjungos ekonomikos augimas būtų pažangus, tvarus ir integracinis (KOM(2010) 477 galutinis, 2010 9 15)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. lapkričio 19 d. Tarybos išvados dėl iniciatyvos „Judus jaunimas“ – integruotas požiūris į problemas, su kuriomis susiduria jaunimas (OL C 326, 2010 12 3)

2011 m. birželio 28 d. Tarybos rekomendacija – Iniciatyva „Judus jaunimas“ – besimokančio jaunimo judumo skatinimas (OL C 199, 2011 7 7, p. 1–5)

paskutinis atnaujinimas 20.10.2016