Glaudesnis ES bendradarbiavimas profesinio rengimo ir mokymo srityje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos šalių profesinio rengimo ir mokymo ministrų ir Europos Komisijos deklaracija dėl glaudesnio Europos bendradarbiavimo profesinio rengimo ir mokymo srityje

KOKS ŠIOS DEKLARACIJOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kopenhagos procesas yra „Švietimo ir mokymo“ (ET 2020) strateginių taisyklių rinkinio dalis, kuria siekiama prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ tikslų, susijusių su švietimu.

Procesą sudaro:

Prioritetai

Kopenhagos deklaracijoje nustatyti prioritetai yra savanoriško bendradarbiavimo PRM srityje pagrindas. Kartu su 2010 m. tikslu jais buvo siekiama:

Pasiekimai

Įvairiuose komunikatuose aptariama ES sėkmė siekiant šių tikslų ir įgyvendinant veiksmus, kuriais siekiama toliau gerinti bendradarbiavimą PRM srityje.

2004 m. Mastrichto komunikate patvirtinama Kopenhagos proceso sėkmė didinant PRM matomumą ir žinomumą Europos lygmeniu. Jame taip pat plėtojami Kopenhagos deklaracijoje išdėstyti prioritetai ir nustatomi konkretūs prioritetai nacionaliniam darbui PRM srityje, įskaitant būtinybę:

2006 m. Helsinkio komunikate įvertinamas Kopenhagos procesas ir peržiūrimi jo prioritetai bei strategijos. Jame pabrėžiami įvairūs pasiekimai, įskaitant:

2008 m. Bordo komunikate peržiūrimi Kopenhagos proceso prioritetai ir strategijos, atsižvelgiant į būsimą švietimo ir mokymo programą po 2010 m. Jame nustatyta, kad procesas veiksmingai gerina PRM įvaizdį ir tuo pačiu išlaiko nacionalinių PRM sistemų įvairovę. Vis dėlto raginama ieškoti naujo postūmio, visų pirma:

2010 m. Briugės komunikate nustatomi ilgalaikiai strateginiai Europos bendradarbiavimo PRM srityje tikslai 2011–2020 m. laikotarpiui ir 22 trumpalaikiai rezultatai 2011–2014 m., numatant konkrečius nacionalinius veiksmus siekiant šių tikslų. Šie tikslai buvo paremti ne tik Kopenhagos proceso principais, bet ir ankstesniais pasiekimais. Jais siekta spręsti dabartinius ir ateities iššūkius.

Išvadose teigiama, kad Kopenhagos procesas:

Komunikate teigiama, kad tam, kad PRM įveiktų esamus ir būsimus iššūkius, Europos švietimo ir mokymo sistemos turi, be kita ko:

Rygos išvadose pateikiamas naujų rezultatų 2015–2020 m. laikotarpiui sąrašas, paremtas 2011–2014 m. rezultatų peržiūra.

Peržiūros metu nustatyta, kad pasiekti rezultatai padėjo Europos Sąjungai ir šalims kandidatėms sutelkti dėmesį ir įgyvendinti reformą. 2015–2020 m. laikotarpiui buvo nustatytos penkios prioritetinės sritys:

KONTEKSTAS

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Mokymasis visą gyvenimą: leidžia žmonėms bet kuriame gyvenimo etape dalyvauti skatinamojoje mokymosi veikloje.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Europos šalių profesinio rengimo ir mokymo ministrų ir Europos Komisijos, susirinkusių Kopenhagoje 2002 m. lapkričio 30 d., deklaracija dėl glaudesnio Europos bendradarbiavimo profesinio mokymo ir mokymo srityje (Kopenhagos deklaracija) (Neskelbta Oficialiajame leidinyje)

paskutinis atnaujinimas 11.10.2016