Europos mokymo fondas (EMF)

Europos mokymo fondas (EMF) veikia Europos Sąjungos (ES) išorės santykių politikos kontekste ir siekia padėti ne ES šalims geriau vystyti savo žmogiškąjį kapitalą. Tam jis stengiasi atverti galimybes mokytis visą gyvenimą ir tobulinti gebėjimus bei kompetencijas.

DOKUMENTAS

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo (nauja redakcija)

SANTRAUKA

Šuo reglamentu įsteigiamas Europos mokymo fondas (EMF), panaikinant reglamentą (EEB) Nr. 1360/90, kuriuo šis fondas buvo įsteigtas pirmą kartą. Fondas veikia Europos Sąjungos (ES) išorės santykių srityje ir siekia paskatinti kurti profesinio švietimo ir mokymo sistemas šiose šalyse partnerėse:

Fondas teikia pagalbą šioms šalims gerinant piliečių gebėjimus ir kompetencijas. Tai apima dalyvavimą reformose siekiant kurti pradinį ir tęstinį profesinį švietimą ir mokymą bei pagerinti jo prieinamumą. Taip pat EMF padeda skatinti judumą, švietimo įstaigų ir įmonių bendradarbiavimą, keitimąsi patirtimi ir informacija tarp ES šalių.

Skatinant profesinio švietimo ir mokymo sistemų kūrimą šalyse partnerėse fondo funkcijos yra:

Atlikdamas savo funkcijas fondas bendradarbiauja su kitomis atitinkamomis Bendrijos įstaigomis, visų pirma su Europos profesinio mokymo plėtros centru („ Cedefop “) ir prireikus su Europos socialinių partnerių ir atitinkamų tarptautinių organizacijų atstovais.

EMF yra ne pelno siekiantis fondas ir juridinis asmuo. Jo būstinė yra Turine (Italija).

Struktūra

EMF valdybą sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos ES šalies, trys Komisijos atstovai, trys Europos Parlamento paskirti ekspertai ir trys Komisijos paskirti šalių partnerių atstovai. Balsavimo teisę turi tik ES šalių ir Komisijos atstovai: kiekvienas valstybės narės atstovas turi po vieną balsą, Komisijos atstovai visi kartu turi vieną balsą. Valdybai pirmininkauja vienas iš Komisijos atstovų. Jis sušaukia valdybą ne rečiau kaip kartą per metus. Valdybos kadencijos trukmė - penkeri metai. Ją galima pratęsti vieną kartą.

Valdyba sudaro metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, tvirtina metinę darbo programą, personalo plano projektą, metinę veiklos ataskaitą, darbo tvarkos taisykles ir finansines taisykles. Ji gali paskirti ir atleisti direktorių, taip pat pratęsti jo kadenciją.

Direktorius skiriamas penkerių metų laikotarpiui iš Komisijos pateikto kandidatų sąrašo. Direktoriaus kadencija gali būti pratęsta vieną kartą ne ilgesniam nei trejų metų laikotarpiui. Direktorius yra fondo teisinis atstovas, atsakingas už jo administracinį valdymą. Taip pat jis rengia ir organizuoja valdybos darbą ir įgyvendina jos sprendimus. Be to, direktorius įgyvendina metinę darbo programą ir fondo biudžetą.

EMF finansus daugiausia sudaro ES bendrojo biudžeto subsidija ir mokėjimai, gauti už suteiktas paslaugas. Galutinės fondo ataskaitos, metinės veiklos ataskaitos ir darbo tvarkos taisyklės skelbiamos viešai.

Kontekstas

Reglamentas (EEB) Nr. 1360/90 dėl EMF įsteigimo buvo kelis kartus keičiamas. Kadangi reglamentą vėl reikėjo keisti, siekiant aiškumo jis buvo panaikintas ir pakeistas reglamentu (EB) Nr. 1339/2008.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1339/2008

2009 1 20

-

OL L 354, 2008 12 31, p. 82-93

paskutinis atnaujinimas 10.09.2015