Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT)

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Dvylikos punktų ES veiksmų planas Tūkstantmečio vystymosi tikslams pasiekti (KOM(2010) 159 galutinis)

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

2010 m. Europos Komisija priėmė dvylikos punktų vidutinės trukmės veiksmų planą, kad padėtų pagreitinti pažangą siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) iki 2015 m.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Oficialios paramos vystymuisi įsipareigojimų vykdymas

Laikydamasi įsipareigojimo padidinti ES oficialią paramą vystymuisi (OPV) iki 0,7 % bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) iki 2015 m., Komisija pasiūlė:

parengti metinius veiksmų planus siekiant optimizuoti paramos vystymuisi įgyvendinimą;

stiprinti ES atskaitomybės mechanizmą, remiantis paramos vystymuisi vertinimu;

ES šalims priimti nacionalinius teisės aktus siekiant nustatyti paramos vystymuisi tikslus.

Kiti tarptautiniai paramos teikėjai taip pat raginami padidinti savo indėlį proporcingai ES OPV.

Paramos veiksmingumo gerinimas

Siekdama sustiprinti paramos vystymuisi veiksmingumą ir įvairių dalyvaujančių subjektų koordinavimą, Komisija visų pirma pasiūlė:

iki 2013 m. ES ir ES šalims laipsniškai naudoti bendrą programavimo sistemą ir bendrą programavimo ciklą;

pristatyti veiklos programą, skirtą paramos veiksmingumui, darbo pasidalijimui, finansavimo skaidrumui, ES ir besivystančių šalių tarpusavio atskaitomybei;

skatinti kitus paramos teikėjus vadovautis paramos veiksmingumo principais.

Veiksmų planas pagreitinti pažangą siekiant TVT

Norėdama pagreitinti pažangą siekiant TVT tikslų, Komisija pasiūlė ES ir ES šalims:

teikti pirmenybę toms šalims ir gyventojams, kuriems sekasi prasčiausiai;

teikti pirmenybę tiems TVT, kurie mažiausiai įgyvendinti, ir gerinti Europos sektorių politikos poveikį (pvz., sveikatos, švietimo, aprūpinimo maistu saugumo ir lyčių lygybės srityse);

skatinti šalių partnerių atsakomybę už TVT įgyvendinimą (pvz., integruoti TVT į jų vystymosi strategijas ir gerinti statistikos kokybę);

priimti darbo programą siekiant užtikrinti nuoseklumą tarp ES politikos sričių, kurios gali paveikti šalis partneres (pvz., pagrindinėse prekybos ir finansų srityse, klimato kaitos, aprūpinimo maistu saugumo, migracijos ir saugumo srityse);

skatinti vidaus išteklių sutelkimą, visų pirma pasitelkiant geresnį nacionalinį ir tarptautinį mokesčių valdymą ir sustiprinant šalių partnerių mokesčių sistemas;

stiprinti regioninę integraciją ir prekybą, kuri skatina augimą ir darbo vietų kūrimą;

nustatyti ir skatinti naujoviškus finansavimo šaltinius, įskaitant per viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, siekiant užtikrinti stabilias pajamas darniam vystymuisi;

remti klimato kaitos prisitaikymo ir švelninimo strategijas šalyse partnerėse (pvz., skatinant bendradarbiavimą, mokslinius tyrimus ir galimybę naudotis ekologiškomis technologijomis);

sukurti ilgalaikes saugumo sąlygas (daugelis šalių, kurios atsilieka siekiant TVT, yra pažeidžiamos dėl ginkluotų konfliktų);

duoti naują postūmį tarptautinės valdymo struktūros reformai (t. y. gerinti proceso veiksmingumą ir teisėtumą labiau įtraukiant skurdžiausias šalis, į kurių interesus dažnai neatsižvelgiama).

Pasiekimai

ES ir ES šalių veiksmai davė tam tikrų teigiamų rezultatų. Tačiau kai kuriais atvejais jų rezultatai nepateisino lūkesčių.

Ypač didelis skurdas ir badas

Pasauliniu mastu labai didelį skurdą patiriančių žmonių skaičius iki 2010 m. sumažėjo perpus, penkeriais metais anksčiau numatyto termino. Nuo to laiko jis nuolat mažėja. Nepaisant to, 836 mln. žmonių gyvena ypač didelio skurdo sąlygomis. 72 iš 129 šalių perpus sumažino alkstančių žmonių skaičių. 795 mln. žmonių vis dar kenčia alkį, 2 mlrd. žmonių prastai maitinasi, o ketvirtadalis vaikų yra per mažo ūgio.

Visuotinis pradinis švietimas

Palyginti su 2000 m., mokyklą nelankančių vaikų skaičius sumažėjo beveik perpus. Jaunuolių nuo 15 iki 24 m. raštingumo lygis išaugo nuo 83 % 1990 m. iki 91 % 2015 m. Prie to, taip pat prie visų kitų švietimo lygių gerinimo, prisidėjo ES parama.

Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas

Pasiekta tam tikra pažanga lyčių lygybės ir mergaičių bei moterų įgalinimo srityje. Tačiau pasitaiko nuolatinių ir kai kuriais atvejais precedento neturinčių moterų teisių pažeidimų. Lyčių nelygybė yra dar didesnė, kai ji pasitaiko kartu su kitomis atskirties formomis, kaip antai dėl negalios, amžiaus, kastos, etninės kilmės, seksualinės orientacijos, geografinio atokumo ar religijos.

Vaikų mirtingumas

Per dieną miršta apie 16 000 vaikų. Vaikų iki 5 m. mirtingumas nuo 1990 m. sumažėjo perpus, nuo 90 iki 43 mirčių tūkstančiui gimimų 2015 m. Skurdžiausiuose namų ūkiuose visuose regionuose šis skaičius mažėjo labiau negu turtingiausiuose. Nepaisant to, pažangos neužteko, kad iki 2015 m. būtų pasiektas mirčių sumažinimo dviem trečdaliais tikslas.

Motinų sveikata

2015 m. mirtingumas yra beveik perpus mažesnis negu 1990 m. Nepaisant to, vis dar nepasiektas TVT tikslas iki 2015 m. šį skaičių sumažinti trim ketvirtadaliais.

ŽIV / AIDS, maliarija ir tuberkuliozė (TB)

ŽIV / AIDS, maliarijos ir tuberkuliozės sukeltų mirčių skaičius nuo 2000 m. sumažėjo 40 %.

Aplinkos tvarumas

Tikslai dėl galimybės naudotis geresnėmis vandens atsargomis ir mažesnio lūšnynuose gyvenančių žmonių skaičiaus buvo pasiekti anksčiau numatyto termino. Tačiau nebuvo sustabdytas aplinkos išteklių ir biologinės įvairovės nykimas.

Pasaulinės vystymosi partnerystės sukūrimas

Pažanga nuo 1990 m. buvo gera. 2014 m. parama vystymuisi, palyginti su 2000 m., išaugo 66 %. Per tą patį laikotarpį padidėjo besivystančių šalių patekimas į rinkas.

KONTEKSTAS

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Dvylikos punktų ES veiksmų planas Tūkstantmečio vystymosi tikslams pasiekti (KOM(2010) 159 galutinis, 2010 4 21)

paskutinis atnaujinimas 13.01.2016