Dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis ES dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES dvejopo naudojimo prekių sąrašas

Eksporto leidimai

Eksporto leidimai skirstomi į keturias rūšis:

Eksporto kontrolės institucijų tinklas

Reglamentu nustatomas kompetentingų eksporto kontrolės institucijų tinklas, kurį koordinuoja Dvejopo naudojimo prekių koordinavimo grupė ir kuris keičiasi informacija apie eksporto kontrolę ir kuria jos įgyvendinimo priemones.

Eksporto kontrolės politikos peržiūra

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Dvejopo naudojimo prekės: tai prekės, kurios gali būti naudojamos ir civiliniams, ir kariniams tikslams, kaip antai uranas, kuris gali būti naudojamas ir elektros energijos gamybai, ir branduoliniams ginklams.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (OL L 134, 2009 5 29, p. 1–269)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 428/2009 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Eksporto kontrolės politikos peržiūra. Saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas kintančiame pasaulyje“ (COM(2014) 244 final, 2014 4 24)

paskutinis atnaujinimas 13.02.2017