Saugesnė kosmetika europiečiams

Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių

DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu sugriežtinami saugumo reikalavimai, kad kosmetikos gaminiai, kuriais prekiaujama ES, būtų saugesni.

Supaprastinamos procedūros sektoriuje veikiančioms įmonėms ir priežiūros institucijoms.

Atnaujinamos taisyklės atsižvelgiant į naujausią technologinę plėtrą, įskaitant galimybę naudotis nanomedžiagomis.

Paliekamas galioti bandymų su gyvūnais draudimas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Papildomi reikalavimai gamintojams rengiant saugos ataskaitą, jei ketinama pateikti gaminį rinkai.

Nauja sąvoka -„atsakingas asmuo“kiekvienam gaminiui:

gamintojai negali pateikti jokių gaminių ES rinkai, jei nėra šiam vaidmeniui paskyrę aiškiai nurodyto asmens arba įmonės Europos Sąjungoje,

šis asmuo arba įmonė privalo užtikrinti, kad gaminys atitinka visus reikiamus saugos reikalavimus pagal šį teisės aktą.

Sumažinamas biurokratizmas gamintojų atžvilgiu, nes jiems reikia registruoti savo gaminius tik vieną kartą, ES Pranešimo apie kosmetikos gaminius portale.

Nauji reikalavimai pranešti apie rimtą nepageidaujamą poveikį:

atsakingi asmenys ir platintojai privalo pranešti apie tokį poveikį nacionalinėms institucijoms,

tada nacionalinės institucijos privalo perduoti šią informaciją - kartu su informacija, gauta iš kitų šaltinių (vartotojų, sveikatos specialistų) - savo kolegoms kitose ES šalyse.

Pakuotėje turi būti pateikta įvairi informacija, kaip antai atsakingo asmens pavardė ir adresas, turinys, atsargumo priemonės naudojant ir sudedamųjų dalių sąrašas.

Naujos nanomedžiagų naudojimo taisyklės.

Kosmetikos gaminiuose draudžiamų naudoti arba ribojamų medžiagų sąrašai.

Platintojai privalo patikrinti, kad žymėjimas, įskaitant tinkamumo termino datą ir kalbos reikalavimus, būtų tinkamas.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2013 m. liepos 11 d.

KONTEKSTAS

Kosmetika - ES saugos taisyklės

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009

2013 7 11; 2010 12 1 (15 straipsnio 1 ir 2 dalys, 14, 16, 31 ir 32 straipsniai) 2013 1 11 (16 straipsnio 3 dalis, 2 skirsnis)

-

OL L 342, 2009 12 22, p. 59-209

Paskesni reglamento (EB) Nr. 1223/2009 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl draudimo atlikti bandymus su gyvūnais ir draudimo teikti rinkai ir dėl alternatyvių metodų kosmetikos srityje (COM (2013)135 final, 2013 3 11)

paskutinis atnaujinimas 19.06.2015