Žaislų saugos užtikrinimas Europos Sąjungoje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/48/EB dėl žaislų saugos

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šioje direktyvoje išdėstomi saugos reikalavimai, kuriuos turi atitikti ES parduodami žaislai. Šiais reikalavimais siekiama užtikrinti aukštą sveikatos ir saugos lygį, apsaugoti visuomenę bei aplinką ir garantuoti laisvą žaislų judėjimą ES.

Direktyvoje nustatomos tiekimo grandinėje veikiančių ekonominės veiklos vykdytojų – nuo gamintojo iki importuotojo, mažmenininko ir platintojo – konkrečios pareigos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2009 m. liepos 20 d. ir turi būti taikoma ES šalyse nuo 2011 m. liepos 20 d. (išskyrus taisykles dėl cheminių medžiagų, kurios taikomos nuo 2013 m. liepos 20 d.).

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/48/EB dėl žaislų saugos (OL L 170, 2009 6 30, p. 1–37)

Vėlesni Direktyvos 2009/48/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. gegužės 16 d. Komisijos direktyva (ES) 2018/725, kuria, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo III dalies 13 punkto nuostatos dėl chromo VI (OL L 122, 2018 5 17, p. 29–31)

2017 m. gegužės 24 d. Komisijos direktyva (ES) 2017/898, kuria nustatomos žaislams gaminti naudojamų cheminių medžiagų tikslios ribinės vertės ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo C priedėlio nuostatos dėl bisfenolio A (OL L 138, 2017 5 25, p. 128–130)

2017 m. gegužės 3 d. Komisijos direktyva (ES) 2017/774, kuria nustatomos žaislams gaminti naudojamų cheminių medžiagų tikslios ribinės vertės ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo C priedėlis dėl fenolio (OL L 115, 2017 5 4, p. 47–49)

2017 m. kovo 27 d. Tarybos direktyva (ES) 2017/738, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo nuostatos dėl švino (OL L 110, 2017 4 27, p. 6–8)

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1–1355)

Žr. konsoliduotą versiją.

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1–849). Tekstas iš naujo paskelbtas klaidų ištaisyme (OL L 136, 2007 5 29, p. 3–280)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 20.07.2018