Išimties taikymas vertikaliesiems tiekimo ir platinimo susitarimams

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 330/2010 – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymas vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 101 straipsnis

KOKS ŠIO REGLAMENTO IR SESV 101 STRAIPSNIO TIKSLAS?

SESV 101 straipsnio 1 dalimi draudžiami susitarimai, kurie gali paveikti ES valstybių narių tarpusavio prekybą ir kurie trukdo, riboja arba iškraipo konkurenciją. Tačiau susitarimams, kuriais sukuriama nauda yra svaresnė nei antikonkurencinis poveikis, pagal SESV 101 straipsnio 3 dalį taikoma išimtis iš šio draudimo.

Šiuo reglamentu taikoma bendroji išimtis iš SESV 101 straipsnio 1 dalies vertikaliesiems susitarimams*, kurie atitinka tam tikrus reikalavimus. Tokie susitarimai gali padėti, pavyzdžiui, gamintojui ateiti į naują rinką arba išvengti situacijos, kai vienas platintojas „naudojasi“ kito platintojo pardavimo skatinimo rezultatais, arba leidžia tiekėjui sumažinti konkrečiam klientui taikomas investicijas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reikalavimai dėl reglamento taikymo

Siekiant tam tikram vertikaliajam susitarimui taikyti išimtį iš SESV 101 straipsnio 1 dalies, reikia įvykdyti atitinkamus reikalavimus:

„Pagrindiniai“ apribojimai

Nustatyti penki apribojimai, dėl kurių visam susitarimui netaikomas reglamentas, net jei tiekėjo ir pirkėjo užimamos rinkos dalys neviršija 30 %. Šie apribojimai laikomi griežtais konkurencijos apribojimais, nes tikėtina, kad jie bus žalingi vartotojams. Dauguma atvejų jie bus draudžiami ir tikėtina, kad vertikalieji susitarimai su šiais apribojimais neatitiks SESV 101 straipsnio 3 dalyje nustatytų sąlygų:

Užimamos rinkos dalies 30 % riba

Šis reglamentas vertikaliajam susitarimui taikomas tuomet, jei nei prekių ar paslaugų tiekėjas, nei pirkėjas neužima rinkos dalies, viršijančios 30 %. Norint taikyti bendrąją išimtį tiekėjo atveju svarbiausia yra jo užimama atitinkamos tiekimo rinkos dalis, t. y. rinka, kurioje jis parduoda prekes ar paslaugas. Norint taikyti bendrąją išimtį pirkėjo atveju svarbiausia yra jo užimama atitinkamos pirkimo rinkos dalis, t. y. rinka, kurioje jis perka prekes ar paslaugas.

Neleistini apribojimai

Reglamentas taikomas visiems vertikaliesiems apribojimams, išskyrus jau minėtus apribojimus. Tačiau juo nustatomos konkrečios sąlygos trim vertikaliesiems apribojimams:

Jei tos sąlygos neįvykdomos, šiems vertikaliesiems apribojimams netaikoma reglamente numatyta išimtis. Tačiau reglamentas toliau taikomas likusiai vertikaliojo susitarimo daliai, jei ši dalis gali būti taikoma atskirai nuo vertikaliųjų apribojimų, kuriems išimtis netaikoma.

Be to, Europos Komisija paskelbė vertikaliųjų apribojimų gaires. Jose aprašomas požiūris į vertikaliuosius susitarimus, nepatenkančius į reglamento taikymo sritį.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2010 m. birželio 1 d. ir nustos galioti 2022 m. gegužės 31 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Vertikalieji susitarimai – įmonių, kurių kiekviena veikia skirtingame gamybos arba platinimo grandinės lygmenyje, susitarimai dėl prekių ar paslaugų pardavimo ir pirkimo, pavyzdžiui, gamintojų ir didmenininkų ar mažmenininkų sudarytos platinimo sutartys.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2010 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 330/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims (OL L 102, 2010 4 23, p. 1–7)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija – Trečioji dalis – Sąjungos politikos sritys ir vidaus veiksmai – VII antraštinė dalis – Konkurencijos, mokesčių ir teisės aktų derinimo bendrosios taisyklės – 1 skyrius – Konkurencijos taisyklės – 1 skirsnis – Įmonėms taikomos taisyklės – 101 straipsnis (EB sutarties ex 81 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 88–89)

SUSIJĘS DOKUMENTAS

Vertikaliųjų apribojimų gairės (OL C 130, 2010 5 19, p. 1–46)

paskutinis atnaujinimas 08.01.2019