Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo peržiūrimas ir panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 302/93, kuriuo buvo įsteigtas Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC).

Juo išplečiamas centro vaidmuo stebint tokius aspektus kaip naujos narkotikų vartojimo, ypač kombinuoto narkotikų vartojimo (kai draudžiami narkotikai vartojami kartu su teisėtais narkotikais ar vaistais), tendencijos.

Reglamentas buvo iš dalies pakeistas Reglamentu (ES) 2017/2101, kiek tai susiję su keitimusi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas*, ankstyvojo perspėjimo apie jas sistema ir jų keliamos rizikos vertinimo procedūra.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Centras:

Jo pagrindiniai tikslai:

Prioritetinės sritys

Centras daugiausia dėmesio skiria šioms sritims:

REITOX tinklas

Siekdamas savo pagrindinio tikslo– teikti patikimą ir palyginamą informaciją, ENNSC sukūrė priemonę, kuria, naudojantis REITOX tinklu, suderintu būdu renkami nacionaliniai duomenys.

REITOX susieja nacionalines informacijos apie narkotikus sistemas ir pasitarnauja kaip pagrindinė priemonė, per kurią ENNSC keičiasi duomenimis ir metodine informacija apie narkotikus ir narkomaniją Europos Sąjungoje.

Per REITOX tinklą surinkti duomenys taip pat naudojami:

Tinklą sudaro po vieną centrą kiekvienoje ES valstybėje narėje, kuri dalyvauja ENNSC, ir centras Komisijoje.

Sugriežtinta priežiūros ir rizikos vertinimo procedūra

Reglamentu (ES) 2017/2101 reikalaujama, kad ES valstybės narės užtikrintų, jog jų nacionaliniai centrai ir Europolo nacionaliniai padaliniai teiks centrui informaciją, kurią jie surenka apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas.

Glaudžiai bendradarbiaudamas su Europolu ENNSC renka, lygina, analizuoja ir vertina informaciją bei greitai perduoda ją nacionaliniams centrams, nacionaliniams Europolo padaliniams ir Komisijai. Taip užtikrinama, kad jie visi kiek įmanoma greičiau gautų informaciją, reikalingą ankstyvojo perspėjimo tikslais, ir Centras turėtų galimybę parengti pradinę ataskaitą apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, jei yra pagrindo susirūpinimui, kad medžiaga gali kelti riziką sveikatai arba socialinę riziką ES lygmeniu.

Komisija per dvi savaites nuo bendros pradinės ataskaitos gavimo dienos, gali paprašyti, kad Centras įvertintų galimą riziką, kurią kelia naujos psichoaktyviosios medžiagos, ir parengtų bendrą rizikos vertinimo ataskaitą. Centras rizikos vertinimo ataskaitą pateikia per šešias savaites nuo Komisijos prašymo gavimo dienos. Remdamasi rizikos vertinimo procedūra Komisija nusprendžia, ar atitinkama nauja psichoaktyvioji medžiaga turėtų būti įtraukta į termino „narkotikas“ apibrėžtį laikantis Tarybos pamatiniame sprendime 2004/757/TVRnusikalstamos veikos ir bausmės už neteisėtą prekybą narkotikais nustatytos procedūros.

Organizacija ir veikla

1993 m. Lisabonoje (Portugalija) įsteigtą centrą, kuris yra viena iš ES decentralizuotų agentūrų, sudaro valdyba, kuriai padeda:

Centras palaiko glaudžius ryšius su REITOX tinklo nacionaliniais centrais ir kitomis organizacijomis partnerėmis. Jis savo užduotis atlieka laikydamasis strategijos, kuria apibrėžiami jo darbo pagrindiniai tikslai apibrėžtu laikotarpiu. Jo strategija, vykdoma iki 2025 m., ir 2018–2020 m. laikotarpiui skirta programa siekiama prisidėti prie saugesnės ir sveikesnės Europos. Programos prioritetai:

Be to, Centras proporcingai didina paramą Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo Europos mokyklose tyrimo projektą ir trejų metų laikotarpiu planuoja:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2007 m. sausio 16 d. Reglamentu (EB) Nr. 1920/2006 buvo peržiūrėtas ir pakeistas Reglamentas (EEB) Nr. 302/93 (ir jo paskesni pakeitimai).

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Psichoaktyviosios medžiagos: tai grynos formos ar ruošiama medžiaga, kuri nėra įtraukta į 1961 m. Jungtinių Tautų bendrąją narkotinių medžiagų konvenciją, iš dalies pakeistos 1972 m. protokolu, ar į 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją, tačiau kuri gali kelti riziką sveikatai arba socialinę riziką panašiai kaip medžiagos, kurioms taikomos šios konvencijos. Tai medžiagos, kurias suvartojus yra paveikiama psichika.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (nauja redakcija) (OL L 376, 2006 12 27, p. 1–13)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1920/2006 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘS DOKUMENTAS

2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (OL L 335, 2004 11 11, p. 8–11)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 11.01.2019