Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis komitetas (ACSH)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas (2003/C 218/01), įsteigiantis Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamąjį komitetą

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Šiuo sprendimu įsteigiamas Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis komitetas. Tai yra trišalis patariamasis organas, kurio kompetencija yra padėti Europos Komisijai rengti ir įgyvendinti priimtus sprendimus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, taip pat palengvinti nacionalinių administracijų, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų bendradarbiavimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Komitetas buvo įsteigtas tam, kad racionalizuotų konsultavimo procesą darbuotojų sveikatos ir saugos srityje. Jis apima visus valstybinės ir privačios veiklos sektorius. Komiteto pagrindiniai uždaviniai:

Komitetą sudaro po tris tikruosius narius iš kiekvienos ES šalies:

Komitete suformuojamos trys atitinkamos interesų grupės. Kiekvienoje interesų grupėje vienas narys išrenkamas pranešėju ir vienas narys paskiriamas koordinatoriumi.

Komitetui pirmininkauja generalinis direktorius, atsakingas už Komisijos socialinę politiką. Komiteto nariai į plenarinius posėdžius renkasi du kartus per metus. Komisija (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktoratas) teikia komitetui sekretoriato paslaugas.

Komiteto darbas reglamentuojamas darbo tvarkos taisyklėmis, kurias komitetas, remdamasis palankia Komisijos nuomone, priėmė 2004 m. lapkričio 18 d.

Darbo tvarkos taisyklėse taip pat apibrėžiamos sprendimų priėmimo taisyklės, kurių reikia laikytis priimant bet kokią oficialią komiteto poziciją. Galimos procedūros:

Komiteto priimtos nuomonės nėra privalomos Komisijai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2004 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2003 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas, įsteigiantis Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamąjį komitetą (2003/C 218/01) (OL C 218, 2003 9 13, p. 1–4)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos nuomonė Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto darbo tvarkos taisyklės (KOM(2004) 756 galutinis, 2004 11 17)

paskutinis atnaujinimas 30.11.2016