Potencialiai sprogi aplinka

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 1999/92/EB – būtiniausi darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimai, taikomi dirbant potencialiai sprogioje aplinkoje

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyvoje reikalaujama iš darbdavių:

Darbovietės, kurios jau buvo eksploatuojamos iki 2003 m. birželio 30 d., ir kuriose buvo vietų, kuriose galėjo susidaryti sprogi aplinka, turi atitikti šioje direktyvoje nustatytus būtiniausius reikalavimus dar trejus metus po šios datos.

Direktyvoje yra 3 priedai, susiję su šiomis temomis:

2003 m. Europos Komisija priima neprivalomą gerosios praktikos vadovą dėl direktyvos įgyvendinimo. Jis taikomas kartu su direktyva dėl potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos ir apsaugos sistemų. ES valstybės narės turėtų užtikrinti, kad su atitinkama informacija būtų supažindinti darbdaviai, ir turėtų nurodyti jiems šį gerosios praktikos vadovą.

Direktyva 2007/30/EB supaprastinami ataskaitų Komisijai reikalavimai, susiję su Direktyvos 89/391/EEB ir įvairių atskirų direktyvų įgyvendinimu. Dabar ES valstybės narės turi parengti vieną ataskaitą kas 5 metus, į kurią įtraukiamas visų šių direktyvų įgyvendinimas.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2000 m. sausio 28 d., o ES valstybės narės turėjo ją perkelti į savo teisę iki 2003 m. birželio 30 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Sprogi aplinka: atmosferoje susidaręs oro ir degiųjų medžiagų, kurios yra dujų, garų, rūko arba dulkių pavidalo, mišinys, kuriame, atsiradus liepsnai, degimas išplinta visame nesudegusiame mišinyje.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/92/EB dėl būtiniausių darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, taikomų dirbant potencialiai sprogioje aplinkoje (penkioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 23, 2000 1 28, p. 57–64)

Vėlesni Direktyvos 1999/92/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/34/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo (nauja redakcija) (OL L 96, 2014 3 29, p. 309–356)

1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1–8)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 26.11.2018