Cheminių medžiagų poveikis

Šia direktyva nustatomi būtiniausi reikalavimai, keliami darbuotojų apsaugai nuo rizikos sveikatai ir saugai, galinčios kilti dėl cheminių medžiagų, esančių darbo vietoje. Joje nustatomos poveikio ribinės vertės ir prevencijos priemonės.

DOKUMENTAS

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje).

SANTRAUKA

TAIKYMO SRITIS

Direktyva 98/24/EB taikoma darbuotojams, kurie patiria pavojingų cheminių medžiagų poveikį, kai jos nuostatos yra palankesnės nei Direktyvos 2004/37/EC dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe.

Pagrindų direktyva 89/391/EEB, kuria nustatomi būtiniausi reikalavimai, keliami darbuotojų apsaugai nuo rizikos sveikatai ir saugai, kylančios dėl cheminių medžiagų, taikoma visa apimtimi, neribojant nuostatų, kurios yra griežtesnės ar konkretesnės šioje direktyvoje.

Patvirtinus Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, 1998 m. direktyva ir keturios kitos direktyvos turėjo būti suderintos su naujosiomis nuostatomis. Pakeitimai buvo įtraukti į Direktyvą 2014/27/ES. Šioje direktyvoje nustatomos pavojingos cheminės medžiagos ir reikalavimas informuoti naudotojus apie riziką, pasitelkiant standartinius simbolius ir užrašus ant pakuočių etikečių ir saugos duomenų lapuose.

DARBDAVIŲ PAREIGOS

Rizikos įvertinimas

Darbdaviai turi nustatyti, ar yra kokių nors cheminių medžiagų, ir, jeigu yra, įvertinti riziką sveikatai ir saugai, kurią jie gali kelti. Šis įvertinimas turi būti nuolat atnaujinamas.

Rizikos prevencija

Darbdaviai turi imtis reikalingų prevencijos priemonių, kad pašalintų arba kuo labiau sumažintų riziką. Jie turėtų pasirūpinti tinkama įranga ir mažinti bet kokio poveikio ir pavojingų cheminių medžiagų saugaus tvarkymo, laikymo ir gabenimo trukmę. Jei įmanoma, chemines medžiagas ar procesus reikia pakeisti mažiau pavojingais.

Teisės akte numatytos orientacinės profesinio poveikio ribinės vertės, kurias reikia nustatyti.

Veiksmai nelaimingų atsitikimų, incidentų ir avarinių situacijų atvejais

Darbdaviai turi parengti veiksmų planus, kurių reikėtų laikytis įvykus nelaimingam atsitikimui, kad tokiu atveju būtų imamasi reikalingų veiksmų, įskaitant suinteresuotų asmenų informavimą. Šiuose planuose turi būti numatoma reguliariai rengti saugos pratybas ir pasirūpinti reikalingomis pirmosios pagalbos patalpomis bei įranga.

Darbuotojų informavimas ir mokymas

Darbdaviai turi pateikti darbuotojams rizikos įvertinimų rezultatus, informaciją apie patalpose esančias pavojingas chemines medžiagas ir atitinkamas profesinio poveikio ribines vertes. Jie taip pat turi pasirūpinti mokymais ir informavimu apie atitinkamas atsargumo priemones, kurių reikia imtis.

ĮVAIRIOS NUOSTATOS

Draudimai

Šia direktyva draudžiama gaminti arba naudoti darbe tam tikras chemines medžiagas. Jų sąrašas pateikiamas III priede. Išimtys yra leidžiamos, esant tam tikroms aplinkybėms, kaip antai atliekant mokslinius tyrimus ir bandymus. Tokiais atvejais darbdaviai turi pateikti valdžios institucijoms informaciją apie tokių medžiagų kiekį, kuris bus naudojamas, ir į tuos darbus planuojamų įtraukti darbuotojų skaičių.

Sveikatos priežiūra

ES šalys turi pasirūpinti tinkama darbuotojų, kurių sveikatai kyla rizika, sveikatos priežiūra. Tam reikalingi asmeniniai sveikatos ir poveikio registravimo dokumentai.

Baigiamosios nuostatos

Kas penkerius metus ES šalys pateikia Komisijai ataskaitą apie įvairių priemonių įgyvendinimą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Tarybos direktyva 98/24/EB

1998 5 25

2001 5 5

OL L 131, 1998 5 5

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2007/30/EB

2007 6 28

2012 12 31

OL L 165, 2007 6 27

Direktyva 2014/27/ES

2014 3 25

2015 6 1

OL L 65, 2014 3 5

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (Oficialusis leidinys L 183, 1989 6 29).

1992 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 92/58/EEB dėl būtiniausių reikalavimų įrengiant darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklus (devintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (Oficialusis leidinys L 245, 1992 8 26).

1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo (Oficialusis leidinys L 348, 1992 11 28).

1994 m. birželio 22 d. Tarybos direktyva 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos (Oficialusis leidinys L 216, 1994 8 20).

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (kodifikuota redakcija) (Oficialusis leidinys L 158, 2004 4 30).

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006. (Oficialusis leidinys L 353, 2008 12 31).

Paskutinį kartą atnaujinta: 05.05.2014