Kancerogenų ir mutagenų poveikis

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2004/37/EB – apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Ja nustatomi būtiniausi reikalavimai, keliami siekiant apsaugoti darbuotojus nuo rizikos jų sveikatai ir saugai, kylančios arba galinčios kilti dėl kancerogenų* ir mutagenų* poveikio darbe. Siekiant sumažinti riziką, susijusią su tokiu poveikiu darbuotojų sveikatai ir saugai, ja nustatomos prevencijos ir apsaugos priemonės, taip pat poveikio ribinės vertės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Direktyva taikoma cheminei medžiagai ar preparatui, kurie atitinka klasifikavimo 1A ar 1B kategorijos kancerogenų ar 1A ar 1B kategorijos lytinių ląstelių mutagenų kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede (Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas). Be to, ji taikoma kancerogeninei medžiagai, preparatui ar procesui, nurodytiems šios direktyvos I priede, taip pat medžiagai ar preparatui, gautiems tame priede nurodyto proceso metu. Remiantis 2017 m. direktyvos pakeitimu šiame priede pateikiami 6 įrašai:

Direktyva netaikoma darbuotojams, kuriuos veikia vien tik radiacija, kuriai taikoma Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis.

Ji taikoma darbuotojams, kuriems daro poveikį asbestas, jeigu jos taisyklėmis labiau užtikrinama sveikatos apsauga ir sauga darbe negu Direktyva 2009/148/EB (Darbuotojų apsauga nuo asbesto poveikio).

Direktyva 89/391/EEB (Bendrosios taisyklės dėl saugos ir sveikatos apsaugos darbe) taikoma visa, nepažeidžiant labiau įpareigojančių ir (arba) konkrečių šios direktyvos taisyklių.

Poveikio nustatymas ir rizikos vertinimas

Imantis darbų, kurių metu gali kilti poveikio su kancerogenais arba mutagenais rizika, reikia nustatyti darbuotojų poveikio pobūdį, laipsnį ir trukmę, kad būtų galima įvertinti bet kokį darbuotojų saugai ir sveikatai gresiančią riziką bei nustatyti priemones, kurių reikia imtis. Reikia atsižvelgti į visas kitas poveikio veikimo kryptis, tokias kaip absorbcija odoje ir (arba) per odą. Reikia pirmiausia atsižvelgti į darbuotojus, kuriems gresia ypač didelis pavojus.

Direktyva 2014/27/ES priderina Direktyvą 2004/37/EB prie Reglamento (EB) Nr. 1272/2008, kuriuo ES sukuriama nauja cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo sistema, pagrįsta Pasauline suderintąja cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema, taikoma tarptautiniu lygiu.

Direktyva (ES) 2017/2398 atnaujinama Direktyva 2004/37/EB:

DARBDAVIŲ PAREIGOS

Sumažinimas ir pakeitimas

Darbdavys privalo sumažinti kancerogeno ar mutageno naudojimą, visų pirma pakeisdamas juos pagal technines galimybes medžiaga, preparatu ar procesu, kurie yra nepavojingi ar mažiau pavojingi.

Poveikio prevencija ir sumažinimas

Jei kancerogeno ar mutageno neįmanoma pakeisti, darbdavys privalo užtikrinti, kad kancerogenas ar mutagenas būtų gaminami ir naudojami uždaroje sistemoje. Jei tai techniškai neįmanoma, darbdavys privalo užtikrinti, kad poveikis būtų sumažintas iki techniškai įmanomo žemiausio lygio.

Poveikis negali viršyti ribinių verčių, nustatytų III priede.

Kai naudojamas kancerogenas ar mutagenas, darbdavys visada turi imtis atitinkamų priemonių.

Kompetentingai institucijai skirta informacija

Kompetentingos institucijos prašymu darbdaviai privalo pateikti informaciją, susijusią, pavyzdžiui, su kancerogenų ar mutagenų naudojimo priežastimi, prevencinėmis priemonėmis, kurių imamasi, ar veikiamų darbuotojų skaičiumi.

Nenumatytas poveikis

Darbdavys privalo pranešti darbuotojams apie nenumatytus įvykius ar avarijas, dėl kurių poveikis darbuotojams galėjo būti stiprus. Turi būti dėvima apsauginė apranga ir asmens kvėpavimo takų apsaugos priemonės, tas poveikis negali būti nuolatinis ir privalo trukti tik labai trumpą laiką, o paveiktoje zonoje leidžiama dirbti tik tiems darbuotojams, kurių reikia darbams atlikti.

Numatomas poveikis

Kai galima numatyti, jog poveikis gali ypač sustiprėti, pavyzdžiui, atliekant techninę priežiūrą, ir kai visos kitos prevencinės priemonės jau yra išnaudotos, darbdavys privalo nustatyti priemones, kurių reikia kancerogenų poveikio darbuotojams trukmei sumažinti iki mažiausios įmanomos, bei užtikrinti šiuos darbus atliekančių darbuotojų apsaugą. Turi būti dėvima apsauginė apranga ir asmens kvėpavimo takų apsaugos priemonės, o tas poveikis negali būti nuolatinis ir privalo trukti tik labai trumpą laiką. Be to, zonos, kuriose atliekami tokie darbai, turi būti aiškiai pažymėtos ir nurodytos.

Patekimas į pavojingas zonas

Darbdaviai privalo imtis atitinkamų priemonių, kad į pavojingas vietas galėtų patekti tik tie darbuotojai, kurie dėl darbo ar užimamų pareigų turi į jas patekti.

Higienos ir asmens apsaugos priemonės

Darbdaviai įpareigojami visų darbų, dėl kurių kyla užkrėtimo rizika, metu imtis reikiamų higienos ir asmens apsaugos priemonių, užtikrinančių:

Darbuotojai negali būti apmokestinami šių priemonių išlaidoms padengti.

Darbuotojų informavimas, mokymas ir konsultavimasis su jais

Darbdaviai privalo imtis reikiamų priemonių užtikrinti, kad darbuotojai ir (arba) jų atstovai būtų visapusiškai ir tinkamai mokomi:

Darbdaviai privalo užtikrinti, kad visos talpyklos, pakuotės ar įrenginiai, kuriuose yra kancerogenų ar mutagenų, būtų aiškiai ir įskaitomai ženklinami etiketėmis, o ant jų pritvirtinami įspėjamieji ženklai būtų lengvai pastebimi.

Turi būti imamasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad darbuotojai galėtų patikrinti, ar direktyva tinkamai taikoma. Jiems turi būti nedelsiant pranešta apie stiprų poveikį.

Darbdaviai privalo turėti atnaujintą darbuotojų, atliekančių darbus, kurie susiję su rizika jų sveikatai ir apsaugai, sąrašą, kuriame būtų nurodytas kancerogenų ir mutagenų jiems daromas poveikis.

Su darbuotojais ir (arba) jų atstovais būtina konsultuotis visais klausimais dėl kancerogenų ir mutagenų poveikio, ir jie turi dalyvauti sprendžiant šiuos klausimus.

ĮVAIRIOS NUOSTATOS

Sveikatos patikrinimai

ES valstybės narės privalo imtis priemonių dėl darbuotojų sveikatos patikrinimų, kad prireikus būtų tinkamai tikrinama sveikata prieš poveikį ir reguliariai po to. Tos priemonės turi būti tokios, kad būtų galima taikyti individualias ir su darbu susijusias sveikatos apsaugos priemones. Kai tikrinama darbuotojo sveikata, turi būti sukurta individuali medicinos kortelė.

Remiantis Direktyva (ES) 2017/2398, kuria iš dalies pakeičiama Direktyva 2004/37/EB, gydytojas arba institucija, atsakingi už darbuotojų sveikatos patikrinimus, gali nurodyti, kad sveikatos patikrinimai turi būti toliau vykdomi poveikiui pasibaigus tiek laiko, kiek jie mano esą būtina siekiant apsaugoti atitinkamo darbuotojo sveikatą.

Praktinės darbuotojų sveikatos patikrinimo rekomendacijos yra išdėstytos II priede.

Kompetentingai institucijai pranešama apie visus profesinės aplinkos sukelto vėžio atvejus. ES valstybės narės turi atsižvelgti į šią informaciją savo ataskaitose, teikiamose Europos Komisijai pagal Direktyvą 89/391/EEB.

Vertinimas

Direktyva (ES) 2017/2398 reikalaujama, kad Komisija įvertintų, kitą kartą vertindama Direktyvos 2004/37/EB įgyvendinimą, poreikį pakeisti įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido dulkių ribinę vertę.

Be to, iki pirmojo 2019 m. ketvirčio Komisija privalo, atsižvelgdama į naujausius pokyčius mokslo žinių srityje, įvertinti galimybę iš dalies pakeisti šios direktyvos taikymo sritį siekiant įtraukti toksiškas reprodukcijai medžiagas*.

Duomenų kaupimas

Atnaujintas poveikį patiriančių darbuotojų sąrašas, kurį privalo saugoti darbdavys, ir individualios medicinos kortelės saugomos mažiausiai 40 metų nuo poveikio pabaigos.

Ribinės vertės

Remiantis 2017 m. direktyvos pakeitimu, III priede nurodytos šių medžiagų ribinės vertės:

Vinilchlorido monomero ir lapuočių medienos dulkių atveju Direktyvoje (ES) 2017/2398 peržiūrimos ribinės vertės atsižvelgiant į naujausius mokslinius duomenis. Profesinio poveikio ribinės vertės buvo nustatytos 11 naujų kancerogenų.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2004 m. gegužės 20 d. Direktyva 2004/37/EB kodifikuojama ir pakeičiama Direktyva 90/394/EEB bei jos vėlesni pakeitimai, padaryti direktyvomis 97/42/EB ir 1999/38/EB. Šių direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminai (ne vėliau kaip 2003 m. balandžio 29 d.) taikomi ir toliau.

ES valstybės narės turi įtraukti Direktyva (ES) 2017/2398 nustatytas priemones į nacionalinę teisę iki 2020 m. sausio 17 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Kancerogenai: medžiagos, galinčios sukelti vėžį.
Mutagenai: medžiagos, sukeliančios organizmo genetinės medžiagos pokyčius.
Toksiškos reprodukcijai medžiagos: medžiagos, kurios trukdo reprodukcijai.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (kodifikuota redakcija) (OL L 158, 2004 4 30, p. 50–76).

Vėlesni Direktyvos 2004/37/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2398, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (OL L 345, 2017 12 27, p. 87–95)

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto veikimu darbe (OL L 330, 2009 12 16, p. 28–36)

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1–1355)

Žr. konsoliduotą versiją.

1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1–8)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 20.04.2018