Medicininis gydymas laivuose

Jūrų laivai yra darbo vietos, kuriose dėl geografinės izoliacijos kyla didesnis pavojus darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai. Laivai turi būti aprūpinti pakankamomis priemonėmis, kurios būtų reguliariai tikrinamos, kad darbuotojai galėtų gauti būtiną medicininį gydymą jūroje.

DOKUMENTAS

1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 92/29/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose

SANTRAUKA

Jūrų laivai yra darbo vietos, kuriose dėl geografinės izoliacijos kyla didesnis pavojus darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai. Laivai turi būti aprūpinti pakankamomis priemonėmis, kurios būtų reguliariai tikrinamos, kad darbuotojai galėtų gauti būtiną medicininį gydymą jūroje.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyvos tikslas yra užtikrinti minimalių saugos ir sveikatos apsaugos sistemų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose, įdiegimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Visos ES šalys privalo užtikrinti, kad visi laivai, iškėlę šalies vėliavą arba įregistruoti toje šalyje, turėtų medicininių atsargų. Konkretūs reikalavimai priklauso nuo laivo kategorijos ir priemonių, išvardytų direktyvos prieduose. Be to:

Bet kuriame pavojingų medžiagų gabenančiame laive turi būti tinkamų priešnuodžių. Keltuose, kurių darbo sąlygos ne visada leidžia iš anksto pakankamai gerai žinoti apie juo gabenamų pavojingųjų medžiagų pobūdį, turi būti bent jau tie priešnuodžiai, kurie įtraukti į II priedą, nebent plaukiojimas tęstųsi mažiau nei 2 val. Visi priešnuodžiai turi būti išsamiai aprašyti kontroliniame sąraše.

Aprūpinimas medicininėmis atsargomis yra savininko pareiga. Kapitonas arba paskirtasis atstovas atsako už medicininių atsargų, kurios turi būti išlaikomos geros būklės ir nuolatos papildomos savininko sąskaita, tvarkymą.

Kartu su medicininėmis atsargomis turi būti instrukcijos apie jų vartojimą, įskaitant informaciją apie reikiamų priešnuodžių naudojimą.

Į jūrininkų mokymą turi būti įtrauktas mokymas, kaip naudotis skubios medicininės pagalbos priemonėmis nelaimingo atsitikimo ar rimto susirgimo atveju. Kapitonas arba už medicininių atsargų tvarkymą atsakingas asmuo turi būti specialiai mokomas, jo žinias atnaujinant ne rečiau kaip kas penkeri metai.

Turi būti įrengtas vienas ar keli centrai, teikiantys nemokamą medicininę konsultaciją per radiją, įskaitant gydytojų, parengtų dirbti specialiomis laivo sąlygomis, konsultacijas.

ES šalys privalo užtikrinti, kad būtų atliekama kasmetinė kontrolė, ar medicininės priemonės atitinka direktyvos reikalavimus.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 1992 m. balandžio 10 d.

KONTEKSTAS

Po COVID-19 protrūkio ir įvedusi kovos su krizės padariniais priemones, Europos Komisija priėmė:

Komisijos komunikatas Jūrininkų, keleivių ir kitų laivuose esančių asmenų sveikatos apsaugos, repatriacijos ir kelionės paslaugų gairės

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 92/29/EEB

1994 4 10

1994 12 31

OL L 113, 1992 4 30, p. 19-36

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1882/2003

2003 11 20

-

OL L 284, 2003 10 31, p. 1-53

Direktyva 2007/30/EB

2007 6 28

2012 12 31

OL L 165, 2007 6 27, p. 21-24

Reglamentas (EB) Nr. 1137/2008

2008 12 11

-

OL L 311, 2008 11 21, p. 1-54

Paskesni direktyvos 92/29/EEB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 08.05.2020