Žvejybos laivai: laivuose dirbančių asmenų sveikata ir sauga

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 93/103/EB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų, dirbant žvejybos laivuose

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva nustatomos priemonės ir pareigos, skirtos pagerinti sveikatą ir saugą dirbant žvejybos laivuose.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Žvejybos laivų savininkai turi užtikrinti, kad jų laivai būtų naudojami nekeliant pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai numatomomis meteorologinėmis sąlygomis. Pagal Direktyvos 89/391/EEB sąlygas jie taip pat turi atsižvelgti į visus pavojus, su kuriais susiduria likę darbuotojai, kai jų kolegos, reaguodami į pavojingas situacijas, palieka savo darbo vietą.

Nauji žvejybos laivai ir esamų laivų kapitalinis remontas bei pakeitimas turėjo atitikti būtiniausius saugos ir sveikatos reikalavimus ne vėliau kaip 1995 m. lapkričio 23 d., o esamiems laivams šis laikotarpis buvo pratęstas dar septyneriems metams.

Apie visus jūroje vykstančius įvykius, kurie daro įtaką laivo darbuotojų saugai ir sveikatai, turi būti pranešama atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, ir jie turi būti įregistruojami laivo žurnale.

ES šalys turi užtikrinti, kad konkrečius įgaliojimus turinčios institucijos nuolat tikrintų, kaip laivai laikosi šios direktyvos.

Savininkų pareigos

Savininkai turi užtikrinti, kad laivai ir jų instaliacijos bei įrengimai būtų švarūs ir techniškai prižiūrimi, atitiktų direktyvos prieduose nurodytus išsamius reikalavimus dėl:

Laive turi būti pakankamas veikiančių avarinių ir gelbėjimo įrengimų kiekis.

Mokymas ir konsultavimasis

Darbuotojai turi būti informuojami apie visas sveikatos ir saugos priemones. Jie turi būti tinkamai mokomi, ypač kaip išvengti nelaimingų atsitikimų ir naudotis gelbėjimo priemonėmis. Asmuo, kuris galėtų vadovauti laivui, turi būti papildomai parengtas, kaip išvengti profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų, apie laivo stabilumą ir priežiūrą pagal visas numatytas sąlygas ir apie radijo navigacijos ir ryšio tvarką.

Su darbuotojais arba jų atstovais turi būti konsultuojamasi dėl saugos ir sveikatos priemonių pagal Direktyvą 89/391/EEB. Atstovams turi būti suteikiamos priemonės šiai veiklai vykdyti, įskaitant išleidimą darbo metu neprarandant atlyginimo, ir dėl tokios veiklos jiems negali būti taikomos sankcijos. Jiems taip pat turi būti sudarytos galimybės pateikti savo pastabas per patikrinimus pagal Direktyvoje 89/391/EEB išdėstytas darbuotojų dalyvavimo sąlygas.

Įgyvendinimas

ES šalys privalo kas penkerius metus pateikti Europos Komisijai ataskaitą apie šios direktyvos praktinį įgyvendinimą, įskaitant darbdavių ir darbuotojų nuomonę.

2009 m. Komisijos ataskaitoje pateikiamas šios direktyvos ir 1992 m. direktyvos dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose, praktinio įgyvendinimo vertinimas.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1994 m. sausio 2 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1995 m. lapkričio 23 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1993 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 93/103/EB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų, dirbant žvejybos laivuose (tryliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 307, 1993 12 13, p. 1–17)

Paskesni Direktyvos 93/103/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1–8)

Žr. konsoliduotą versiją

1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 92/29/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose (OL L 113, 1992 4 30, p. 19–36)

Žr. konsoliduotą versiją

Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl darbuotojų sveikatos ir saugos direktyvų 93/103/EB (žvejybos laivai) ir 92/29/EEB (medicininis gydymas laivuose) praktinio įgyvendinimo (KOM(2009) 599 galutinis, 2009 10 29)

paskutinis atnaujinimas 18.08.2016