Darbuotojų sauga ir sveikata naudingųjų iškasenų gavybos įmonėse

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos direktyva 92/104/EEB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos naudingųjų iškasenų antžeminės ir požeminės gavybos įmonėse

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomi būtiniausi darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos gerinimo reikalavimai, taikomi naudingųjų iškasenų antžeminės ir požeminės gavybos įmonėse.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva taikoma naudingųjų iškasenų antžeminės ir požeminės gavybos įmonėms, įskaitant įmones, kurios atlieka tokios gavybos žvalgybinį tyrimą, ir išgautų naudingųjų iškasenų paruošimui pardavimui. Ji netaikoma tolesniam išgautų naudingųjų iškasenų perdirbimui.

Saugodamas darbuotojus ir jų sveikatą, darbdavys užtikrina, kad:

darbovietės būtų suplanuotos, o jų veikla organizuojama taip, kad darbuotojai galėtų dirbti nepakenkdami savo arba kitų darbuotojų saugai ir sveikatai;

būtų atsakingo asmens priežiūra;

darbas, susijęs su ypatinga rizika, būtų patikėtas tik reikiamą kvalifikaciją turintiems darbuotojams ir būtų atliekamas laikantis duotų instrukcijų;

saugos instrukcijos būtų suprantamos visiems darbuotojams, kuriems jos skirtos;

būtų įrengtos tinkamos pirmosios pagalbos patalpos;

saugos pratybos būtų reguliariai kartojamos.

Darbdavys, atsakingas už visų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimą, privalo parengti saugos ir sveikatos apsaugos dokumentą. Jame turi būti nurodyta, ar buvo įvertinti darbuotojams gręsiantys pavojai ir ar darbovietė yra saugi. Jei darbovietėje dirba kelių įmonių darbuotojai, dokumente taip pat turi būti nurodyti koordinavimo ir įgyvendinimo procedūrų tikslai.

Be to, darbdavys turi:

nedelsdamas pranešti kompetentingoms institucijoms apie visus rimtus nelaimingus atsitikimus darbe;

išvengti, laiku pastebėti ir likviduoti gaisrus ir sprogstamąją bei kitą sveikatai pavojingą atmosferą;

parūpinti gelbėjimosi ir gelbėjimo priemones kilus pavojui;

parūpinti įspėjimo ir kitas ryšių sistemas, kad būtų galima pradėti pagalbos, gelbėjimosi ir gelbėjimo operacijas;

informuoti darbuotojus apie priemones, kurių imamasi saugai ir sveikatos apsaugai darbovietėse garantuoti;

užtikrinti, kad būtų reguliariai tikrinama darbuotojų sveikata, susijusi su jų veikla;

užtikrinti darbuotojų konsultavimą ir dalyvavimą sprendžiant saugos ir sveikatos klausimus.

Išsamūs reikalavimai yra išdėstyti direktyvos prieduose.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 1992 m. gruodžio 7 d.

KONTEKSTAS

Darbuotojų sveikata ir sauga: Europos Komisijos interneto svetainės skiltis „Veiklos sritys“.

DOKUMENTAS

1992 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyva 92/104/EEB dėl būtiniausių darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos gerinimo reikalavimų, taikomų naudingųjų iškasenų antžeminės ir požeminės gavybos įmonėse (dvyliktoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 92/104/EEB

1992 12 7

1994 12 7

OL L 404, 1992 12 31, p. 10–25

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2007/30/EB

2007 6 28

2012 12 31

OL L 165, 2007 6 27, p. 21–24

paskutinis atnaujinimas 15.10.2015