Darbuotojų sveikatos apsauga ir naudingųjų iškasenų gavybos įmonėse

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 92/91/EEB – darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos gerinimo būtiniausi reikalavimai, taikomi naudingųjų iškasenų gavybos mechaniniais gręžiniais įmonėse

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Ja siekiama numatyti būtiniausius naudingųjų iškasenų gavybos mechaniniais gręžiniais* sausumoje ir jūroje įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Visos darbovietės, naudojamos naudingųjų iškasenų žvalgymui ir gavybai mechaniniais gręžiniais, turi atitikti būtiniausius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus, išvardytus direktyvoje ir jos priede, atsižvelgdamos į darbo vietos ypatybes, veiklą, aplinkybes ar konkretų pavojų.

Bendrosios darbdavio pareigos

Darbdaviai privalo:

Sveikatos apsaugos ir saugos dokumentas

Prieš pradedant naudingųjų iškasenų gavybą, darbdavys privalo užtikrinti, kad parengtas ir atnaujintas saugos ir sveikatos apsaugos dokumentas (atitinkantis Direktyvos 89/391/EEB 6, 9 ir 10 straipsnių reikalavimus, kuriuose išdėstytos bendrosios profesinės sveikatos apsaugos ir saugos taisyklės). Dokumentas turi rodyti, kad:

Jei toje pačioje darbovietėje dirba kelių įmonių darbuotojai, darbdavys, kuris pagal nacionalinę teisę ir (arba) praktiką atsako už darbovietę, privalo koordinuoti visas sveikatos apsaugos ir saugos priemones, taikomas darbuotojams, ir nurodyti jas dokumente.

Šis koordinavimas neturi įtakos atskirų darbdavių atsakomybei.

Pranešimas apie nelaimingus atsitikimus ir pavojingas situacijas

Darbdavys privalo nedelsdamas pranešti kompetentingoms institucijoms apie visus mirtinus arba reikšmingus nelaimingus atsitikimus ir pavojingas situacijas darbo vietoje.

Prevencinės ir ryšio priemonės

Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo pavojaus (įskaitant gaisrą, sprogimą ir sveikatai pavojingą atmosferą), darbdaviai privalo:

Darboviečių keitimas

Kai darbovietės keičiamos, plečiamos ir (arba) reorganizuojamos po šios direktyvos įsigaliojimo dienos, darbdaviai privalo užtikrinti, kad jos atitiktų būtiniausius reikalavimus, nustatytus direktyvos priede.

Darbuotojų sveikatos patikra

Turi būti atliekama kiekvieno darbuotojo sveikatos patikra, prieš skiriant jį į pareigas, susijusias su šioje direktyvoje nurodyta veikla, ir reguliariai po to.

Konsultavimasis su darbuotojais ir jų dalyvavimas

Darbdaviai turi užtikrinti, kad su darbuotojais būtų konsultuojamasi ir jie dalyvautų sprendžiant klausimus, kuriems taikoma ši direktyva.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1992 m. lapkričio 11 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 1994 m. lapkričio 3 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Naudingųjų iškasenų gavybos mechaniniais gręžiniais įmonės: įmonės, kurios verčiasi:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1992 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 92/91/EEB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos gerinimo būtiniausių reikalavimų, taikomų naudingųjų iškasenų gavybos mechaniniais gręžiniais įmonėse (vienuoliktoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 348, 1992 11 28, p. 9–24)

Vėlesni Direktyvos 92/91/EEB daliniai pakeitimai buvo įtraukti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘS DOKUMENTAS

1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1–8)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 15.01.2019