Sveikatos ir saugos ženklų įrengimas darbe

Šioje direktyvoje apibūdinta Bendrijos saugos ženklų sistema, kuria siekiama sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pavojus.

DOKUMENTAS

1992 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 92/58/EEB dėl būtiniausių reikalavimų įrengiant darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklus (devintoji atskira direktyva, kaip numatyta direktyvoje 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) [Oficialusis leidinys L 245, 1992 8 26]. [Žr. iš dalies keičiantį (-čius) aktą (-us)].

SANTRAUKA

Direktyva 92/58/EEB nustato būtiniausius darbo saugos ir sveikatos ženklų įrengimo reikalavimus . Ji susijusi su konteinerių, vamzdžių išdėstymu ir ženklinimu, gaisro gesinimo įranga bei tam tikrais judėjimo keliais, apšviestais ženklais, garso signalais arba žodiniais pranešimais ir rankos signalais .

Ši direktyva papildo sveikatos ir saugos darbe pagrindų direktyvą 89/391/EEB.

Ši direktyva netaikoma pavojingų medžiagų ir preparatų, produktų ir (arba) kitos įrangos patekimo į rinką ženklinimui, nebent kitose Europos Sąjungos dokumentuose į ją būtų pateikta tiesioginė nuoroda, ir netaikoma kelių, geležinkelių, vidaus vandenų ir jūrų ar oro eismo reguliavimo ženklams.

Darbdavių pareigos

Darbdaviai privalo įrengti saugos ženklus ten, kur rizikos negalima išvengti arba kur jos negalima tinkamai sumažinti darbo organizavimo priemonėmis ar tvarka.

Kur būtina, įmonėse ir bendrovėse galima įrengti kelių, geležinkelio, vidaus vandenų, jūros ir oro transportui naudojamus ženklus.

Papildoma informacija

Valstybės narės tiksliai laikydamosi apribojimų gali nustatyti tam tikras išimtis.

Darbuotojai turi būti informuojami apie visas priemones, kurių reikia imtis, ir tinkamai apmokyti (tiksliai instruktuoti).

Darbuotojai turi būti konsultuojami ir dalyvauti sprendžiant klausimus, kuriems taikoma ši direktyva.

Techninio pobūdžio priedų pakeitimus priims Komisija, padedama komiteto (direktyvos 89/391/EEB 17 straipsnis).

Kas penkerius metus valstybės narės turi pateikti Komisijai ataskaitą apie praktinį šios direktyvos nuostatų įgyvendinimą. Apie šios direktyvos įgyvendinimą Komisija privalo periodiškai teikti ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

Kontekstas

Ši direktyva panaikina direktyvą 77/576/EB dėl saugos ženklų darbo vietose.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimas - galiojimo pabaigos data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 92/58/EB

1992 7 22

1994 6 24

OL L 245, 1992 8 26

Dokumentas

Įsigaliojimas - galiojimo pabaigos data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2007/30/EB

2007 6 28

2012 12 31

OL L 165, 2007 6 27

Direktyva 2014/27/ES

2014 3 25

2015 6 1

OL L 65, 2014 3 5

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl praktinio Darbuotojų sveikatos ir saugos direktyvų 92/57/EEB (laikinosios ir kilnojamosios statybvietės) ir 92/58/EEB (darbo saugos ženklai) įgyvendinimo) [ KOM/2008/0698galutinis, dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje].

Komisija pateikia teigiamą ataskaitą dėl direktyvos 92/58/EEB įgyvendinimo. Dauguma iš 15 Europos Sąjungos valstybių narių pritaikė savo teisės aktus pagal šioje direktyvoje numatytas naujas taisykles ir reikalavimus.

Direktyvos įgyvendinimas leido supaprastinti nacionalines saugos ženklų įrengimo darbo vietose sistemas. Tačiau Komisija teigia, kad darbuotojai vis dar prastai informuoti apie taisykles ir ženklus, ir ragina įmones stiprinti mokymo veiklą.

Paskutinį kartą atnaujinta: 06.05.2014