Darbuotojų sauga: krovinių krovimas rankomis

Šia direktyva siekiama užtikrinti, kad darbuotojai Europos Sąjungoje būtų apsaugoti nuo pavojų, susijusių su krovinių krovimu rankomis*.

DOKUMENTAS

1990 m. gegužės 29 d. Tarybos direktyva 90/269/EEB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, taikomų krovinių krovimui rankomis pirmiausia, kai gresia pavojus, jog darbuotojai gali susižeisti nugarą (ketvirtoji atskira direktyva, kaip numatyta direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

SANTRAUKA

Šia direktyva siekiama užtikrinti, kad darbuotojai Europos Sąjungoje būtų apsaugoti nuo pavojų, susijusių su krovinių krovimu rankomis*.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomi sveikatos ir saugos reikalavimai, taikomi krovinių krovimui rankomis pirmiausia, kai gresia pavojus darbuotojui susižeisti nugarą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Darbdaviai turėtų daryti viską, kad išvengtų poreikio iškrauti krovinius rankomis.

Jei neįmanoma išvengti iškrovimo rankomis, darbdaviai turi pakeisti darbų organizavimo būdą arba suteikti darbuotojams priemonių, kurios padėtų sumažinti pavojų:

Pavojus susižeisti nugarą kyla, jei krovinys yra:

Naudojant fizinę jėgą galima susižeisti, jei:

Darbo aplinka gali padidinti riziką, jei:

Darbas gali kelti pavojų, jei:

Darbuotojui gali grėsti pavojus, jei jis:

SVARBIAUSIA SĄVOKA

Šioje direktyvoje *krovinių krovimas rankomis - bet koks krovinių gabenimas ar nešimas, įskaitant kėlimą, leidimą žemyn, stūmimą, traukimą, nešimą ar judinimą, kuris kelia pavojų darbuotojams susižeisti nugarą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 1990 m. birželio 12 d.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 90/269/EEB

1990 6 12

1992 12 31

OL L 156, 1990 6 21, p. 9-13

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2007/30/EB

2007 6 28

2012 12 31

OL L 165, 2007 6 27, p. 21-24

paskutinis atnaujinimas 24.09.2015