Sveikata ir sauga darbe: bendrosios taisyklės

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos darbe gerinimo priemonių

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva nustatomos priemonės, skatinančios gerinti darbuotojų sveikatą ir saugą darbe. Joje išdėstomos darbdavių* ir darbuotojų* pareigos mažinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skaičių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Ši direktyva taikoma visiems valstybinės ir privačios veiklos sektoriams (pramonės, žemės ūkio, prekybos, administravimo, paslaugų, švietimo, kultūros, poilsio ir kt.).

Joje nurodyta, kad darbdaviai privalo:

Kiti pagrindiniai aspektai

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Darbuotojas – darbdavio įdarbintas asmuo, taip pat ir stažuotojai bei mokiniai, išskyrus samdomus namų darbininkus.

* Darbdavys – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, susijęs su darbuotoju darbo santykiais ir atsakingas už įmonę.

KONTEKSTAS

DOKUMENTAS

1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 89/391/EEB

1989 6 19

1992 12 31

OL L 183, 1989 6 29, p. 1–8

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1882/2003

2003 11 20

OL L 284, 2003 10 31, p. 1–53

Direktyva 2007/30/EB

2007 6 28

2012 12 31

OL L 165, 2007 6 27, p. 21–24

Reglamentas (EB) Nr. 1137/2008

2008 12 11

OL L 311, 2008 11 21, p. 1–54

Paskesni direktyvos 89/391/EEB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 08.05.2020