ES saugos ir sveikatos darbe agentūra

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 2062/94 – ES saugos ir sveikatos darbe agentūra

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, teikianti techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją ES institucijoms, ES šalims ir suinteresuotosioms šalims šioje srityje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Vaidmuo

Šios agentūros vaidmuo apima šią veiklą:

Struktūra

Strategija

Agentūra rengia metinius programavimo dokumentus, pagrįstus 6 metų organizacijos strategija. 2014–2020 m. strategijoje yra 6 prioritetinės sritys, joje pabrėžiama tinklų svarba ir ji suderinama su ES 2014–2020 m. darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) strategine programa.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šis reglamentas taikomas nuo 1994 m. rugsėjo 9 d.

KONTEKSTAS

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo (OL L 216, 1994 8 20, p. 1–7)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 2062/94 pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa“ (COM(2014) 332 final, 2014 6 6)

paskutinis atnaujinimas 05.12.2016