Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas

Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema yra viena iš Europos iniciatyvų, skirtų skatinti darbuotojų mobilumą. Ji padeda šalims propaguoti ir stebėti savo profesinio mokymo sistemų tobulinimą.

DOKUMENTAS

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos sukūrimo (Oficialusis leidinys C 155, 2009 7 8, p. 1-10).

SANTRAUKA

Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema yra viena iš Europos iniciatyvų, skirtų skatinti darbuotojų mobilumą. Ji padeda šalims propaguoti ir stebėti savo profesinio mokymo sistemų tobulinimą.

KAM REIKALINGA ŠI REKOMENDACIJA?

Rekomendacija nustatoma Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema. Šią sistemą sudaro priemonių rinkinys, paremtas bendrais Europos standartais. Nacionalinės valdžios institucijos gali savanoriškai naudoti tuos aspektus, kurie, jų manymu, yra naudingiausi plėtojant, tobulinant ir įvertinant savo profesinio mokymo sistemas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

2014 m. gegužės mėn. ES šalių vyriausybės atkreipė dėmesį į pažangą, padarytą švietimo bei mokymo kokybės užtikrinimo srityje, ir sutarė dėl poreikio toliau siekti pažangos.

KONTEKSTAS

Rekomendacija turėtų padėti modernizuoti švietimo bei mokymo sistemas ir užtikrinti, kad žmonės įgytų kvalifikaciją. Ja taip pat siekiama pagerinti švietimo, mokymo ir užimtumo tarpusavio ryšį.

Daugiau informacijos žr.:

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos sukūrimo įgyvendinimo (COM(2014) 30 final, 2014 1 28) .

2014 m. gegužės 20 d. Tarybos išvados dėl kokybės užtikrinimo remiant švietimą ir mokymą (OL C 183, 2014 6 14, p. 30-35).

paskutinis atnaujinimas 30.07.2015