Bolonijos procesas: Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimas

Bolonijos procesu, kuris buvo pradėtas 1999 m. priėmus Bolonijos deklaraciją ir kas trejus metus vertinamas ministrų konferencijose, siekiama įgyvendinti panašesnes, labiau suderinamas ir nuoseklesnes aukštojo mokslo sistemas.

DOKUMENTAS

1999 m. birželio 19 d. Bolonijos deklaracija - bendra Europos švietimo ministrų deklaracija (neskelbta Oficialiajame leidinyje).

SANTRAUKA

Bolonijos procesu, kuris buvo pradėtas 1999 m. priėmus Bolonijos deklaraciją ir kas trejus metus vertinamas ministrų konferencijose, siekiama įgyvendinti panašesnes, labiau suderinamas ir nuoseklesnes aukštojo mokslo sistemas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

KONTEKSTAS

EAME narėmis gali tapti šalys, pasirašiusios Europos kultūros konvenciją (1954 m.), jeigu jos deklaruoja ketinimus įtraukti Bolonijos proceso tikslus į savo aukštojo mokslo sistemas. Šalys taip pat turi pateikti informaciją apie tai, kaip jos įgyvendins principus ir tikslus.

Bolonijos procesas yra suderintas su ES švietimo ir mokymo strateginės programos tikslais ir strategija „Europa 2020“ , skirta skatinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas.

Daugiau informacijos pateikiama EAME interneto svetainėje.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos aukštojo mokslo erdvė 2015 m.: Bolonijos proceso įgyvendinimo ataskaita.

Tarybos išvados dėl Europos aukštojo mokslo pasaulinio aspekto (OL C 28, 2014 1 31, p. 2-5).

paskutinis atnaujinimas 23.07.2015