Daugiakalbystės skatinimas ES

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2005) 596 galutinis) „Nauja daugiakalbystės pagrindų strategija“

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

Komunikate nustatoma Europos Komisijos strategija skatinti daugiakalbystę Europos Sąjungoje (ES) ir siūloma daug konkrečių priemonių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Daugiakalbystė susijusi tiek su žmogaus gebėjimu vartoti kelias kalbas, tiek su skirtingas kalbas vartojančių bendruomenių sambūviu vienoje geografinėje erdvėje.

Komisijos daugiakalbystės politika siekiama trijų tikslų:

Šiame komunikate pateikiami įvairūs būdai, kaip skatinti kalbų mokymąsi ir kalbinę įvairovę, įskaitant:

Komisija ragina ES šalis:

Daugiakalbė ekonomika

Kad būtų sukurta daugiakalbė ekonomika, Komisija siūlo:

Vertimas raštu ir žodžiu

Daugiakalbystė ir ES piliečiai

Komisija išplėtojo kelias daugiakalbes iniciatyvas, siekdama padėti piliečiams suprasti savo teises ir kokį poveikį jiems daro Europos teisės aktai. Komisija siūlo:

Komisija sudarė aukšto lygio daugiakalbystės grupę iš nepriklausomų ekspertų, kuri pateikė savo galutinę ataskaitą 2007 metais. 2008 m. pradžioje įvykusioje ministrų konferencijoje daugiakalbystės klausimais ES šalys galėjo pateikti ataskaitas apie pažangą ir planuoti ateities darbą. Vėliau tais pačiais metais Komisija pateikė komunikatą, numatantį visapusišką požiūrį į daugiakalbystę Europos Sąjungoje.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui „Nauja daugiakalbystės pagrindų strategija“ (KOM(2005) 596 galutinis, 2005 11 22)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Daugiakalbystė – Europos turtas ir bendras rūpestis“ (KOM(2008) 566 galutinis, 2008 9 18)

paskutinis atnaujinimas 14.11.2016