Profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema

Šia direktyva Europos Sąjungoje (ES) sukuriama profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema, kuri tam tikromis aplinkybėmis taip pat taikoma kitoms Europos ekonominės erdvės (EEE) šalims ir Šveicarijai. Ja siekiama suteikti darbo rinkoms lankstumo, toliau liberalizuoti paslaugų teikimą, skatinti automatinį kvalifikacijos pripažinimą ir supaprastinti administracines procedūras.

DOKUMENTAS

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo

SANTRAUKA

Šia direktyva Europos Sąjungoje (ES) sukuriama profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema, kuri tam tikromis aplinkybėmis taip pat taikoma kitoms Europos ekonominės erdvės (EEE) šalims ir Šveicarijai. Ja siekiama suteikti darbo rinkoms lankstumo, toliau liberalizuoti paslaugų teikimą, skatinti automatinį kvalifikacijos pripažinimą ir supaprastinti administracines procedūras.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Laikinas judumas

Jei specialistai pageidauja laikinai teikti savo paslaugas kitoje ES šalyje, jie tai gali daryti remdamiesi įsisteigimo teise (t. y. teise užsiimti profesija) savo kilmės šalyje. Paskirties šalis gali iš jų reikalauti išankstinės deklaracijos, tačiau jiems nereikalinga pripažinimo procedūra. Tai netaikoma specialistams, susijusiems su visuomenės sveikata ar sauga, dėl kurių ES šalys gali reikalauti išankstinio jų kvalifikacijos pripažinimo.

Nuolatinė buveinė

Direktyva numatomos trys kvalifikacijos pripažinimo sistemos:

Europos profesinė kortelė (EPK)

Ši direktyva iš dalies pakeista direktyva 2013/55/ES (įsigaliojanti ES šalyse nuo 2016 m. sausio 18 d.), kuria sukuriama Europos profesinė kortelė. Tai leis suinteresuotiems piliečiams paprasčiau ir greičiau gauti kvalifikacijos pripažinimą pasinaudojant standartizuota elektronine procedūra. Kortelė veiks Vidaus rinkos informacinės sistemos (IMI) pagrindu ir bus elektroninė. EPK pirmiausia bus išduotos bendrosios praktikos slaugytojams, fizioterapeutams, vaistininkams, kalnų gidams ir nekilnojamojo turto agentams.

2013 m. direktyva taip pat suteikiama galimybė visiems gyventojams, kuriems reikalingas jų profesinės kvalifikacijos pripažinimas, atlikti šią procedūrą vieno langelio principu.

KADA ĮSIGALIOJO ŠI DIREKTYVA IR KOKS JOS PERKĖLIMO Į NACIONALINĘ TEISĘ TERMINAS?

Direktyva 2005/36/EB įsigaliojo 2005 m. spalio 20 d., o į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2007 m. spalio 20 d. Naujausi daliniai pakeitimai, nustatyti direktyva 2013/55/ES, įsigaliojo 2014 m. sausio 17 d. Į nacionalinę teisę turi būti perkelti ne vėliau kaip 2016 m. sausio 18 d.

KONTEKSTAS

Darbingo amžiaus gyventojų skaičius daugelyje ES šalių mažėja, todėl prognozuojama, jog aukštos kvalifikacijos darbuotojų paklausa iki 2020 m. padidės iki daugiau kaip 16 mln. darbo vietų. Taigi reikalinga, kad jų kvalifikacijas būtų galima skubiai, paprastai ir patikimai pripažinti visoje ES.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie automatinį pripažinimą.

Po COVID-19 protrūkio ir įvedusi kovos su krizės padariniais priemones, Europos Komisija priėmė: Komisijos komunikatas ES pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju vykstant su COVID-19 krize susijusiam tarpvalstybiniam bendradarbiavimui sveikatos priežiūros srityje gairės

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2005/36/EB

2005 10 20

2007 10 20

OL L 255, 2005 9 30, p. 22-142

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2006/100/EB

2007 1 1

2007 1 1

OL L 363, 2006 12 20, p. 141-237

Reglamentas (EB) Nr. 1430/2007

2007 12 26

-

OL L 320, 2007 12 6, p. 3-11

Reglamentas (EB) Nr. 755/2008

2008 8 21

-

OL L 205, 2008 8 1, p. 10-12

Reglamentas (EB) Nr. 279/2009

2009 4 27

-

OL L 93, 2009 4 7, p. 11-12

Reglamentas (ES) Nr. 213/2011

2011 3 24

-

OL L 59, 2011 3 4, p. 4-7

Reglamentas (ES) Nr. 623/2012

2012 8 1

-

OL L 180, 2012 7 12, p. 9-11

Direktyva 2013/25/ES

2013 7 1

2013 7 1

OL L 158, 2013 6 10, p. 368-375

Direktyva 2013/55/ES

2014 1 17

2016 1 18

OL L 354, 2013 12 28, p. 132-170

Paskesni direktyvos 2005/36/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1977 m. kovo 22 d. Tarybos direktyva 77/249/EEB skirta padėti teisininkams veiksmingai naudotis laisve teikti paslaugas (OL L 78, 1977 3 26, p. 17-18)

1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/5/EB skirta padėti teisininkams verstis nuolatine advokato praktika kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje buvo įgyta kvalifikacija (OL L 77, 1998 3 14, p. 36-43)

2007 m. kovo 19 d. Komisijos sprendimas 2007/172/EB, kuriuo įsteigiama profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatorių grupė (OL L 79, 2007 3 20, p. 38-39)

paskutinis atnaujinimas 08.05.2020(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).