Studentų, besimokančiųjų, jaunų savanorių, mokytojų ir instruktorių judumas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Rekomendacija 2001/613/EB dėl studentų, besimokančiųjų, savanorių, mokytojų ir instruktorių judumo ES

KOKS ŠIOS REKOMENDACIJOS TIKSLAS?

Po 2000 m. Europos Vadovų Tarybos susitikimo Lisabonoje šia rekomendacija siekiama remti laisvą judėjimą švietimo ir mokymo srityje. Ja Europos Sąjungos (ES) šalys raginamos imtis veiksmų, būtinų skatinti studentų, mokytojų ir švietimo darbuotojų judumą ES.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šia rekomendacija ES šalys raginamos panaikinti teisines, administracines, kalbines ir kultūrines kliūtis žmonėms, kurie:

kitoje ES šalyje.

Be kita ko, klausimai, tikslai ir pasiūlymai apima:

Studentams ir besimokantiesiems skirtos priemonės:

Jauniems savanoriams skirtos priemonės:

Mokytojams ir instruktoriams skirtos priemonės:

Reikalaujama, kad ES šalys kas dveji metai pateiktų ataskaitą dėl šių rekomendacijų vykdymo.

KONTEKSTAS

Šios rekomendacijos iš pradžių buvo taikomos tokioms ES programoms kaip „Socrates“ (švietimas), „Leonardo da Vinci“ (profesinis mokymas) ir „Jaunimas“, kurios dabar sudaro programą „Erasmus+“, ir papildomoms priemonėms, kurios dabar įtrauktos į programą „ET 2020“, apimančią bendradarbiavimą švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą srityse.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2001 m. liepos 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija 2001/613/EB dėl studentų, besimokančiųjų, savanorių, mokytojų ir instruktorių mobilumo Bendrijoje (OL L 215, 2001 8 9, p. 30–37)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2011 m. birželio 28 d. Tarybos rekomendacija – Iniciatyva „Judus jaunimas“ – besimokančio jaunimo judumo skatinimas (OL C 199, 2011 7 7, p. 1–5)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: „Judus jaunimas“ – iniciatyva išlaisvinti jaunimo potencialą, kad Europos Sąjungos ekonomikos augimas būtų pažangus, tvarus ir integracinis (KOM(2010) 477 galutinis, 2010 9 15)

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET) sukūrimo (OL C 155, 2009 7 8, p. 11–18)

2007 m. lapkričio 15 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvados dėl mokytojų švietimo kokybės gerinimo (OL C 300, 2007 12 12, p. 6–9)

2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL L 390, 2004 12 31, p. 6–20)

paskutinis atnaujinimas 19.12.2016