Nėščių ir neseniai pagimdžiusių darbuotojų apsauga

SANTRAUKA

Šioje direktyvoje nustatomos pagrindinės visų moterų teisės Europos Sąjungoje (ES) prieš nėštumą ir po jo. Tai yra viena iš kelių antrinių direktyvų, priimtų įgyvendinant Pagrindų direktyvą 89/391/EEB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos darbe.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva siekiama apsaugoti nėščių* ir neseniai pagimdžiusių* arba maitinančių krūtimi* darbuotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą darbe.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalys privalo pranešti darbdaviams ir darbuotojoms apie Europos Komisijos gaires dėl rizikos sveikatai ir saugai darbe, kurią kelia pavojingos medžiagos ir pramoniniai procesai.

Jeigu nustatoma, kad pavojai egzistuoja, darbdaviai turi imtis veiksmų minėtoms darbuotojoms apsaugoti, pavyzdžiui, perkelti jas į kitas pareigas arba suteikti atostogų.

Jeigu suteikiamos atostogos, darbdavys privalo garantuoti darbo teises ir išmokėti atitinkamą pašalpą, skirtą kompensuoti bet kokį pajamų praradimą.

Nėščios darbuotojos, pateikusios sveikatos pažymą, neprivalo dirbti naktinėse pamainose.

Nėščioms darbuotojoms darbo metu gali būti atliekami nėščiųjų sveikatos tyrimai neprarandant atlyginimo.

Direktyvoje numatytos 14 savaičių trukmės motinystės atostogos, iš kurių bent dvi savaitės turi būti skirtos prieš gimdymą.

Moterys negali būti atleistos iš darbo dėl nėštumo ir motinystės.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1992 m. lapkričio 24 d.

KONTEKSTAS

Direktyva 92/85/EEB dėl nėščių darbuotojų ES darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros interneto svetainėje

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Nėščia darbuotoja - moteris, kuri praneša apie savo padėtį savo darbdaviui pagal nacionalinės teisės aktus ir (arba) praktiką.

*Neseniai pagimdžiusi darbuotoja - neseniai pagimdžiusi moteris, kaip apibrėžta nacionalinės teisės aktais ir (arba) nacionaline praktika, kuri praneša apie savo padėtį savo darbdaviui pagal šiuos teisės aktus ir (arba) praktiką.

*Maitinanti krūtimi darbuotoja - maitinanti krūtimi moteris, kaip apibrėžta nacionalinės teisės aktais ir (arba) nacionaline praktika, kuri praneša apie savo padėtį savo darbdaviui pagal šiuos teisės aktus ir (arba) praktiką.

DOKUMENTAS

1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo (dešimtoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 92/85/EEB

1992 11 24

1994 10 19

OL L 348, 1992 11 28, p. 1-7

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2007/30/EB

2007 6 28

2012 12 31

OL L 165, 2007 6 27, p. 21-24

Direktyva 2014/27/ES

2014 3 25

2015 6 1

OL L 65, 2014 3 5, p. 1-7

paskutinis atnaujinimas 14.10.2015