Darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam

Direktyva garantuojama, kad darbuotojams bus sumokėtas darbo užmokestis, jei jų darbdavys tampa nemokus. Ja reikalaujama, kad ES šalys įsteigtų garantijų institucijas ir nustatytų procedūras, taikomas tais atvejais, kai tarpvalstybiniu mastu veiklą vykdantys darbdaviai tampa nemokūs.

SANTRAUKA

Direktyva užtikrinama apsauga darbuotojams, kurie reikalauja, kad nemokus darbdavys sumokėtų nesumokėtą darbo užmokestį.

Darbdavys tampa nemokiu, kai pagal teisminį procesą pateikiamas prašymas, apimantis darbdavio viso turto ar jo dalies atėmimą bei likvidatoriaus paskyrimą, o kompetentinga teisminė institucija:

ES šalys gali išimties tvarka netaikyti šios direktyvos kai kurių kategorijų darbuotojų reikalavimams esant kitų formų garantijoms, kurios teikia jiems lygiavertę apsaugą. ES šalys gali netaikyti apsaugos pagal šią direktyvą namų darbininkams, kuriuos samdo fizinis asmuo, ir žvejams dalininkams.

Išskyrus šias išimtis, visi darbuotojai gali pasinaudoti šia direktyva, nepriklausomai nuo darbo sutarties ar darbo santykių termino. Direktyva taikoma ne visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams, terminuotoms sutartims ir laikinoms sutartims.

Garantijų institucijos

ES šalys privalo įsteigti garantijų institucijas, kurios garantuotų darbuotojų reikalavimų ir, kur tinkama, išeitinių išmokų dėl nutrauktų darbo santykių sumokėjimą. Jos turi nustatyti maksimalų garantijų institucijos mokėjimų dydį. Šis dydis turi būti pakankamas, kad padėtų siekti šioje direktyvoje nustatyto socialinio tikslo.

Garantijų institucija turi skaičiuoti minimalų darbo užmokesčio laikotarpį pagal:

Darbdaviai privalo prisidėti prie šių institucijų finansavimo, išskyrus atvejus, kai jas finansuoja tik valdžios institucijos.

Socialinis draudimas

ES šalys gali nustatyti, kad mokėjimo garantija netaikoma:

Be to, jei darbdavys nesumokėjo privalomų socialinio draudimo įmokų, bet jos buvo išskaičiuotos iš sumokėto darbo užmokesčio, darbuotojai nepraranda teisės į draudimo įstaigų mokėtinas išmokas.

Apsauga taikoma darbuotojų interesams, susijusiems su teise gauti senatvės išmokas, įskaitant maitintojo netekimo išmokas, mokėtinas pagal papildomas pensijų sistemas. Ši apsauga taip pat taikoma darbuotojams, kurie iki darbdavio nemokumo pradžios nebedirbo darbdavio versle.

Tarptautiniai atvejai

Jei darbdavys, kuris atitinkama veikla verčiasi ne mažiau kaip dviejų ES šalių teritorijose, tampa nemokus, institucija, atsakinga už darbuotojams neįvykdytų reikalavimų sumokėjimą, yra institucija, esanti šalyje, kurios teritorijoje darbdavys nuolat dirba.

Panašiai darbuotojų teisių mastą nustato teisė, reglamentuojanti kompetentingos garantijų institucijos veiklą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2008 m. lapkričio 17 d.

DOKUMENTAS

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam (kodifikuota redakcija) (OL L 283, 2008 10 28, p. 36–42)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tam tikrų Direktyvos 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam nuostatų įgyvendinimo ir taikymo (KOM(2011) 84 galutinis, 2011 m. vasario 28 d.). Darbuotojams skirtos apsaugos priemonės, nustatytos Direktyva 2008/94/EB, yra veiksmingos ir naudingos. 2008–2011 m., ypač per pasaulinę ekonomikos krizę, garantijų institucijų paramą gavo apie 3,4 mln. darbuotojų.

paskutinis atnaujinimas 11.12.2015