ES teisės aktų dėl darbuotojų komandiravimo vykdymo užtikrinimas

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje

Direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo

Direktyva (ES) 2020/1057, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir iš dalies keičiami Direktyva 2006/22/EB, kiek tai susiję su vykdymo užtikrinimo reikalavimais, ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012

KOKS ŠIŲ DIREKTYVŲ TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva 96/71/EB

Direktyva 2014/67/ES

Geresnė piktnaudžiavimo taikomomis taisyklėmis prevencija, stebėsena ir sankcijos

Geresnės galimybės gauti informaciją

Glaudesnis administracinis bendradarbiavimas

Direktyva (ES) 2018/957, kuria iš dalies keičiama ankstesnė direktyva

Direktyva (ES) 2018/957, kuria iš dalies keičiama ankstesnė direktyva, nustatomos naujos taisyklės:

Direktyva (ES) 2020/1057

Direktyva (ES) 2020/1057 nustatyti pakeitimai:

NUO KADA TAIKOMOS ŠIOS DIREKTYVOS?

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Priedangos įmonės – įmonės, kurios buvo įsteigtos siekiant pasinaudoti teisės aktų spragomis: jos pačios klientams jokių paslaugų neteikia, o veikiau suteikia „fasadą“ jų savininkų teikiamoms paslaugoms (Europos Komisija, COM(2013) 122 final).

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1–6)

Vėlesni Direktyvos 96/71/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) (OL L 159, 2014 5 28, p. 11–31)

2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/1057, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir iš dalies keičiami Direktyva 2006/22/EB, kiek tai susiję su vykdymo užtikrinimo reikalavimais, ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (OL L 249, 2020 7 31, p. 49–65)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1055, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje (OL L 249, 2020 7 31, p. 17–32)

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (VRI reglamentas) (OL L 316, 2012 11 14, p. 1–11)

Žr. konsoliduotą versiją.

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinanti Direktyvą 88/599/EEB (OL L 102, 2006 4 11, p. 35–44)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 13.10.2020