Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva (AŽPD)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2010/13/ES dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva)

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva siekiama sukurti ir užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos bendrosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų* rinkos veikimą, kartu prisidedant prie kultūrinės įvairovės skatinimo ir užtikrinant tinkamą vartotojų ir vaikų apsaugą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva (AŽPD) reglamentuojamas audiovizualinės žiniasklaidos priemonių (tiek tradicinių televizijos programų, tiek užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų)* koordinavimas visoje ES.

Įgyvendinant bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, AŽPD iš dalies keičiama ir atnaujinama Direktyva (ES) 2018/1808, siekiant:

ES šalys privalo užtikrinti priėmimo laisvę ir neturi riboti audiovizualinės žiniasklaidos transliavimo iš kitų ES šalių. Griežtesnes nei šioje direktyvoje nustatytas nuostatas šalys gali taikyti tam tikromis aplinkybėmis ir laikydamosi specialių procedūrų. Nacionalinės institucijos turi skatinti bendrą reguliavimą ir savireguliavimą taikydamos nacionalinius elgesio kodeksus.

Reklama

Audiovizualinė reklama turi būti lengvai atpažįstama. Joje neturi būti:

Draudžiama ši audiovizualinė reklama:

Papildomi reikalavimai taikomi rėmimui ir prekių rodymui. Transliuotojai padidino reklamos laiko lankstumą: reklamos intarpams skirtas laikotarpis nuo 6 iki 18 val. ir 18 iki 24 val. sudaro 20 % per tą laikotarpį.

Vaikų apsauga

ES šalys turi imtis veiksmų siekdamos užtikrinti, kad programos, galinčios „pakenkti nepilnamečių fiziniam, psichiniam ar doroviniam vystymuisi“, būtų teikiamos tik taip, kad nepilnamečiai jų įprastai negalėtų girdėti ar matyti. Tokios priemonės gali būti transliavimo laiko parinkimas, amžiaus patikrinimo priemonės ar kitos techninės priemonės, proporcingos galimai programos žalai. Žalingiausiam turiniui, tokiam kaip savitikslis smurtas ir pornografija, taikomos griežčiausios priemonės.

Be to, nepilnamečiams reikalinga aukštesnio lygio apsauga internete: dalijimosi vaizdo medžiaga platformos turi įdiegti priemones nepilnamečiams apsaugoti nuo kenksmingo turinio.

Per vaikams skirtas programas taip pat draudžiama rodyti prekes. ES šalys turėtų skatinti savireguliavimo ir bendro reguliavimo naudojimą priimant elgesio kodeksus dėl netinkamos maisto ir gėrimų, kuriuose yra daug riebalų, druskos ir cukraus, reklamos per vaikų programas.

Neapykantą kurstančios kalbos

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugose negali būti jokio turinio, kuriuo kurstomas smurtas ar neapykanta tam tikros asmenų grupės ar šios grupės nario atžvilgiu dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinės ar kitokios nuomonės, priklausymo tautinei mažumai, nuosavybės, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos ar tautybės, kaip nurodyta ES pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje.

Viešas kurstymas įvykdyti teroristinį nusikaltimą taip pat draudžiamas.

Prieinamumas

Paslaugų teikėjai privalo užtikrinti, kad jų paslaugos būtų nuolat ir palaipsniui daromos labiau prieinamos neįgaliesiems. Tam jie skatinami rengti prieinamumo gerinimo veiksmų planus.

ES šalys turi paskirti prieinamą internete informacinį punktą, kuriame būtų teikiama informacija ir kuriam būtų teikiami skundai prieinamumo klausimais. Vieša informacija apie ekstremalias situacijas, teikiama per audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, pavyzdžiui, gaivalinių nelaimių atvejais, turi būti prieinama neįgaliesiems.

Dalijimasis vaizdo medžiaga

Dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų* teikėjai turi imtis tinkamų priemonių, kad apsaugotų nepilnamečius nuo turinio, galinčio paveikti jų fizinį, psichinį ar dorovinį vystymąsi, o plačiąją visuomenę – nuo smurto ar neapykantos kurstymo ir viešo kurstymo įvykdyti teroristinį nusikaltimą.

Tarp šių priemonių, be kita ko, yra:

Dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjai turi tas pačias prievoles kaip ir audiovizualinių paslaugų teikėjai dėl reklamos ir kitų turinio apribojimų, atsižvelgiant į reklamos, kurią jie gali vykdyti savo platformose, bet kuria jie neprekiauja, kurios jie neparduoda ar kurios jie netvarko, ribotą kontrolę.

Europos ir nepriklausomų kūrėjų kūrinių populiarinimas

Užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai savo kataloguose privalo turėti ne mažiau kaip 30 % Europos darbų ir užtikrinti tokių darbų pastebimumą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Pradinė AŽPD taikoma nuo 2010 m. gegužės 5 d. Direktyva (ES) 2018/1808 atlikti pakeitimai taikomi nuo 2018 m. gruodžio 18 d., o pati direktyva turi būti perkelta į ES šalių teisę ne vėliau kaip 2020 m. rugsėjo 19 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Audiovizualinės žiniasklaidos paslauga: paslauga, už kurią redakcinę atsakomybę prisiima žiniasklaidos paslaugų teikėjas ir kurios pagrindinis tikslas – informavimo, pramogų ar švietimo tikslais teikti programas plačiajai visuomenei elektroninių ryšių tinklais, kurios yra transliuojamos arba užsakomosios.
Užsakomoji audiovizualinės žiniasklaidos paslauga: audiovizualinės žiniasklaidos paslauga, kurią teikia žiniasklaidos paslaugų teikėjas, skirta žiūrėti programas naudotojo pasirinktu laiku ir jo individualiu prašymu pagal žiniasklaidos paslaugų teikėjo siūlomą programų katalogą.
Dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslauga: paslauga, skirta informavimo, pramogų ar švietimo tikslais teikti programas arba naudotojų sukurtus vaizdo įrašus, arba ir programas, ir tuos įrašus plačiajai visuomenei, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugos teikėjui neprisiimant redakcinės atsakomybės, elektroninių ryšių tinklais. Jos organizavimą nustato dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugos teikėjas, be kita ko, automatinėmis priemonėmis arba algoritmais, visų pirma rodydamas, įdiegdamas žymas ir nustatydamas seką.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1–24)

Vėlesni Direktyvos 2010/13/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6–21)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija (COM(2015) 192 final, 2015 5 6)

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (OL C 326, 2012 10 26, p. 391–407)

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų Direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 33–50)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 17.05.2019