Komitetų svarba Europos Komisijos įgyvendinimo įgaliojimams

Prieš priimdama įgyvendinimo aktus, Europos Komisija turi pasikonsultuoti dėl siūlomo projekto su komitetu, kurį sudaro visų ES šalių atstovai.

DOKUMENTAS

2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai.

SANTRAUKA

Prieš priimdama įgyvendinimo aktus, Europos Komisija turi pasikonsultuoti dėl siūlomo projekto su komitetu, kurį sudaro visų ES šalių atstovai.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiame reglamente nustatytos ES šalių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės taisyklės (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 291 straipsnis). Ši kontrolė yra vykdoma pagal ES žargonu vadinamas komiteto procedūras, t. y. Komisija turi pateikti komitetams, kuriuos sudaro ES šalių atstovai ir kuriems pirmininkauja Komisija, visų įgyvendinimo aktų projektus.

Remiantis naujausia Komisijos ataskaita dėl Komiteto procedūros sistemos pokyčių, yra apie 300 komitetų, kurie iš esmės apima visas ES kompetencijos sritis (visų pirma žemės ūkio, aplinkos, transporto, sveikatos, vartotojų ir pan.). 2013 m. Komisija priėmė per 1 700 įgyvendinimo aktų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamente nustatytos dvi Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais (kuriuos suteikia teisės aktų leidėjas) kontrolės procedūros.

Nagrinėjimo procedūra daugiausia taikoma (i) bendrojo pobūdžio priemonėms ir (ii) tam tikrų politikos sričių (pavyzdžiui, žemės ūkio, žuvininkystės, aplinkos, sveikatos, prekybos ir mokesčių) priemonėms.

Komisijos įgyvendinimo aktai priimami komiteto narių kvalifikuota balsų dauguma (balsų skaičiavimo sistema, kai pasiūlymas priimamas, jeigu už jį balsuoja 16 iš 28 ES šalių, o (1) jų balsai atstovauja ne mažiau kaip 65 % ES gyventojų). Jeigu komitetas pateikia nepalankią nuomonę, Komisija gali pateikti akto projektą apeliaciniam komitetui, kuris sprendžia, ar toliau tęsti priemonės nagrinėjimą ar iš dalies keisti jos tekstą. Jeigu po komiteto diskusijų komitetas nepateikia savo nuomonės, Komisija gali priimti akto projektą esant tam tikroms sąlygoms.

Patariamoji procedūra paprastai taikoma visoms kitoms įgyvendinimo priemonėms (pavyzdžiui, atskiroms priemonėms kultūros srityje). Komisija turi kiek įmanoma atsižvelgti į komiteto pateiktą nuomonę, kuri priimama paprasta balsų dauguma (balsuojančiųjų dauguma).

Europos Parlamento ir Tarybos teisė tikrinti. Jei pagrindinis teisės aktas priimamas pagal įprastą teisėkūros procedūrą (dažniausiai naudojama sprendimų priėmimo procedūra, kuri yra taikoma daugumoje politikos sričių ir pagal kurią Europos Parlamentas ir Taryba turi vienodas teises), Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu pranešti Komisijai, kad, jų nuomone, siūlomas įgyvendinimo aktas viršija pagal pagrindinį teisės aktą suteiktus įgyvendinimo įgaliojimus. Tokiais atvejais Komisija turi peržiūrėti įgyvendinimo akto projektą ir nuspręsti, ar ji ketina toliau jį teikti, iš dalies keisti ar atsiimti.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šis reglamentas taikomas nuo 2011 m. kovo 1 d.

KONTEKSTAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsniu Komisijai leidžiama priimti teisės akto įgyvendinimo priemones, kai būtinos vienodos įgyvendinimo sąlygos. Pagrindiniame teisės akte turi būti aiškiai numatyti Komisijos įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus.

Taip pat žr. Europos Komisijos komiteto procedūros interneto svetainę.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 182/2011

2011 3 1

-

OL L 55, 2011 2 28, p. 13-20

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita dėl Komitetų darbo 2013 m. (COM(2014) 572 final, 2014 9 16).

paskutinis atnaujinimas 20.01.2015(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).